Gällande detaljplaner

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov.

I Bergs kommun är det i huvudsak våra fritidshusområden och delar av våra tätorter som är så kallade detaljplanerade områden, vilket innebär att det finns bestämmelser för till exempel var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Karta över gällande detaljplaner

Via vår detaljplanekarta kan du se direkt vilka områden som är detaljplanerade och även komma åt de detaljplaner som gäller för de markerade områdena direkt via kartlagret.

Driftfel


För närvarande fungerar det inte visa och hämta hem detaljplaner från detaljplanekarta. Kontakta mob@berg.se och ange vilken detaljplan du vill ha så får du den skickad till dig.

Gå till detaljplanekartan Länk till annan webbplats.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte är detaljplanerade. Det gäller om kommunen till exempel vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen.

I Bergs kommun finns i dagsläget inga områdesbestämmelser.