OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Ett väl fungerande ventilationssystem är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Kontroll av dessa system ska normalt ske en eller flera gånger genom OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Att detta följs faller inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Vad är OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är en kontroll av ventilationssystem som utförs av certifierad sakkunnig.

När ska OVK göras?

OVK ska göras på de flesta byggnader och ventilationssystem innan systemet tas i bruk första gången samt kontinuerligt under specifikt tidsintervall. Det finns några byggnader som är undantagen från kravet på OVK, exempelvis fritidshus med självdrag.

Vem får göra OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll får endast utföras av certifierad sakkunnig. Certifierad sakkunnig av funktionskontroller, OVK, på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.).

Mer information om OVK

Fullständig information om obligatorisk ventilationskontroll finns att läsa på Boverket.se samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga.

Vem har ansvaret?

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs i enlighet med gällande krav. Ägare är skyldig att skicka exemplar av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden. Om besiktning visar på anmärkning ska besiktningsman meddela byggnadsnämnden.

Hur går tillsynen till?

Alla tillsynsärenden är olika med olika förutsättningar och därför kan också processen se olika ut. Det finns dock några faser som samtliga har gemensamt:
1. Start av ärendet
2. Utredning
3. Beslut
4. Uppföljning

Det sker även en cirkulär process mellan steg 2-4 då uppföljning ibland leder till ytterligare utredning och bedömning/beslut innan ärendet anses ha nått sitt slut.

Start av ärende

Ett tillsynsärende påbörjas normalt genom att:

  • information har lämnats in till byggnadsnämnden med önskan om tillsyn
  • byggnadsnämnden har fått kännedom om utebliven ovk
  • byggnadsnämnden har fått kännedom om genomförd ovk som inte är godkänd

Efter att ärendet har registrerats skickar vi ut information om ärendet där det ges en första möjlighet att lämna yttrande i frågan.

Viktigt att tänka på

Att ett ärende har öppnats innebär inte nödvändigtvis att det har skett en faktisk överträdelse. Byggnadsnämnden måste enligt lag utreda saken vid minsta misstanke om överträdelse.

Utredning

Under utredningsskedet samlas information in för att bygga det underlag som behövs inför beslut. Utredningen är en viktig del av ärendet som tar olika lång tid beroende på ärendets art och natur.

Hur görs utredningen

Beroende på vilken typ av information som är relevant kan utredningen se olika ut från fall till fall. För just OVK finns en relativt tydlig väg att gå i utredningen då lagen tydligt anger vad som gäller, att vissa dokument ska finnas samt när besiktning ska vara genomförd.

Beslut

När det finns tillräckligt med information sammanställs utredning och bedömning i ärendet görs. Bedömning kan mynna ut i något av följande:

  • Det kan inte påvisas att det skett en överträdelse av plan- och bygglagen
  • Det finns inte tillräckligt med information för att kunna ta beslut i frågan
  • Det kan påvisas att det har skett en överträdelse av plan- och bygglagen

Ingen överträdelse

Om det efter utredning inte kan påvisas att det skett något som strider mot plan- och bygglagen fattas normalt ett beslut om avslut utan ingripande.

Otillräckligt med information

Ibland går det inte att samla tillräckligt med information under utredningen för att byggnadsnämnden ska kunna göra bedömning i frågan. Det kan exempelvis vara pga. att inkommen information om önskad tillsyn är för otydlig. I dessa fall utmynnar ärendet normalt med ett beslut med avvisning, dvs. ärendet avslutas utan bedömning i fråga.

Bevis på överträdelse

Om utredning visar på att något är i strid med plan- och bygglagen ges normalt först möjlighet att åtgärda (förutsatt att det inte anses brådskande). Görs inte åtgärd på eget initiativ kan byggnadsnämnden bli tvungen att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Konsekvens vid överträdelse

Beroende på situation och omständigheter kan konsekvensen skilja något. Normalt är det följande konsekvenser som kan ske:

Konsekvens vid överträdelse

Omständighet

Konsekvens

Betydelse av konsekvens

Ej utförd OVK

Åtgärdsföreläggande

Tvång att utföra OVK

Utförd OVK visar brister

Rättelseföreläggande

Brister ska rättas till

Ej utförd OVK eller brister

i utförd OVK

Förbud mot användning

Hela eller delar av byggnad får ej användas

Förelägganden och förbud på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Beslut som inte följs kan även i vissa fall förenas med vite. Vite på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Uppföljning

Om utredning resulterat i bedömningen att en överträdelse har skett kommer kontinuerlig uppföljning ske till den tidpunkt då överträdelse inte längre kan påvisas. Uppföljning kan i sin tur leda till ytterligare beslut, exempelvis då byggnadsnämndens beslut inte följs.

Anmäla icke godkänd OVK eller ej utförd OVK till byggnadsnämnden

Om du vill meddela byggnadsnämnden kan du kontakta miljö- och byggavdelningen.