Företagsberedskap

  • Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

    MSB:s information om hur företag kan stärka sin beredskap

  • Krisberedskapssystemets grunder

    Syftet med den svenska krisberedskapen är bland annat att värna befolkningens liv och hälsa och samhällets förmåga att fungera. Beredskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet så långt det är möjligt förebygger olyckor och störningar samt hanterar dem effektivt när de ändå inträffar. Om man förstår de grundregler som styr svensk krisberedskap och hantering av extraordinära händelser får man också en bild av hur krishanteringssystemet fungerar.

  • Brandsäkerhet för företag

    Som företagare finns det en hel del saker att tänka på om brandsäkerheten. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka.