Mänskliga rättigheter

  • Invandring och integration

    Invandring (eller immigration) är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället.

  • Nationella minoriteter och minoritetsspråk

    Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommuner och andra myndigheter.

  • Samiskt förvaltningsområde

    Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.