Mänskliga rättigheter

  • Invandring och integration

    Invandring, immigration, är när människor varaktigt flyttar från ett land till ett annat land. Integration är när invandrare deltar och går med i det nya samhället, ofta genom att förändra sitt sätt att leva, sina vanor och seder så att sättet att leva ska stämma med normen i landet de flyttar till. Integration är också den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället.

  • Nationella minoriteter och minoritetsspråk

    Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommuner och andra myndigheter.

  • Samiskt förvaltningsområde

    Bergs kommun ligger inom Saepmie, det vill säga det område där samer bor, verkar och utövar sin kultur. Därför är det naturligt att Berg ingår i förvaltningsområdet för samiska, där samisk kultur och samiska språk har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.