Invandring och integration

Invandring (eller immigration) är en form av mänsklig migration och avser inflyttning och stadigvarande bosättning av utrikes född person i ett land. Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Detta sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Kommunens integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Invandring

Invandring kan ske av skäl såsom att personen har rätt till politisk asyl (vilket i Sverige kan föranledas av flyktingskap, skyddsbehov eller synnerligen ömmande omständigheter), arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, återvändande emigranter samt adoption.

Integration

Integration är den process där invandrare får medborgarskap och etablerar sig i det nya samhället, och underlättas av integrationspolitik. Integration står i motsats till socialt utanförskap, diskriminering och segregation, det vill säga åtskiljande av befolkningsgrupper i parallellsamhällen.

Kommunens roll i flyktingmottagande

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Här finns en kort beskrivning över vilken roll kommunen har i arbetet med flyktingmottagning.

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning. De ansvarar också för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan.

Information till dig som flytt från kriget i Ukraina