Krisledning

Hela samhället bygger på att vi är en demokratisk rättsstat, att vi har tillgång hälso- och sjukvård, att informations- och kommunikationssystemen fungerar, att det inte blir störningar i vatten- och/eller energiförsörjningen samt att varor och tjänster kan transporteras utan avbrott. Då det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner, ska vi ha en god förmåga att hantera störningen till dess att dessa verksamheter återfår sin normala funktionalitet.

Bergs kommuns arbete med krisberedskap utgår från lagen (2006:547) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Syftet med lagen är att vi ska förebygga störningar i våra egna verksamheter, men även att vi ska kunna hantera de händelser som ändå inträffar, genom att beskriva vilka uppgifter vi behöver vidta för att uppnå detta. Uppgifterna för fredstida krisberedskap är risk- och sårbarhetsanalys (RSA), planering, krisledningsnämnd, geografiskt områdesansvar, utbildning, övning och rapportering.

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (MSB och SKR) regleras uppgifterna för arbetet under perioden ytterligare, läs mer här Krisberedskap, kommuner | SKR Länk till annan webbplats.

Krishantering

Vid hantering av kriser finns det tre grundläggande principer:

  • Ansvarsprincipen – den som har ett ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under samhällsstörningar.
  • Närhetsprincipen – kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället, det vill säga den ledningsnivå eller instans som närmast berörs av det akuta krisförloppet ska svara för ledning av de åtgärder som erfordras för att hantera krisen på ett effektivt sätt.
  • Likhetsprincipen – verksamhetens organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig.

Enligt de ovan beskrivna grundprinciperna för det svenska krishanteringssystemet så hanteras samhällsstörningen så långt det är möjligt i ordinarie linjeverksamheten i enlighet med specifika verksamhetsnära rutiner och arbetssätt. Det är i de fall som samhällsstörningen eskalerar i omfattning som kommunen har möjlighet att aktivera sin krisledningsorganisation – och vid extraordinära händelser aktiveras även kommunens krisledningsnämnd.

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. Ordet är ett samlingsbegrepp för allvarliga händelser som kan hota eller skada samhället, till exempel utbrott av en smittsam djursjukdom, olyckor, ovanliga väderförhållanden, terrorattacker och krig.

En extraordinär händelse definieras som en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen (1 kap. 4 § LEH). Det gemensamma för sådana händelser är att de ligger mellan normaltillståndet och höjd beredskap. Med extraordinär händelse avses in en enskild händelse som en olycka, sabotage etcetera. Det som avses är i stället sådana händelser eller skeenden som får till följd att det bland annat uppstår allvarliga störningar i samhället och som kräver samordning mellan flera olika myndigheter och organ.

I kommunens fastställa krisledningsplan finns det reglerat hur vi ska arbeta i krisledningsorganisationen utifrån exempelvis funktioner/roller och uppgifter.

Krisledning i enskild avdelning/verksamhet

I varje enskild avdelning/verksamhet ska den ansvarige chefen kunna organisera en egen krisledning för att hantera krisen inom sitt ansvarsområde, samt vid behov kunna stödja annan motsvarande verksamhets krishantering.

Central krisledning

För det löpande arbetet under en samhällsstörning eller extraordinär händelse bildas en krisledningsstab, där bland annat kommundirektören ingår. Det är krisledningsstabens ansvar att operativt leda kommunens verksamhet under händelsen och till staben knyts relevanta funktioner, aktörer och experter utifrån händelsens art och omfattning.

Krisledningsnämnd

I kommunen ska det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 2§ LEH). I Bergs kommun är kommunstyrelsen även krisledningsnämnd och kommunstyrelsens ordförande är således även ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att stödja räddningstjänsten, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta övriga nämnders verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.

Kommunikation

Kommunikationshanteringen är en av nyckelfunktionerna vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. Vid en sådan händelse kommer det att ställas extra höga krav på att vi i kommunen når ut med rätt information till kommuninvånarna och till de som vistas i kommunen. Lika viktigt är det att information från allmänheten når beslutsfattarna så att de kan bilda sig en uppfattning om det aktuella läget. Massmedia har en viktig roll i detta arbete.

Läs mer om kommunikation vid extraordinära händelser