Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap står det att kommuner genom att minska sårbarheten i sin verksamhet och hanteringsförmågan därigenom också ska uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Med detta menas att de åtgärder som vidtas inom den fredstida krisberedskapen även kan vara till nytta inom kommunens del inom det civila försvaret, till exempel genom den reservkraft kommunen har tillgång till, vår personalplanering, reservrutiner och så vidare. I övrigt är förutsättningarna för kommunens arbete med krisberedskap respektive civilt försvar olika. Inte minst genom de ytterligare lagar kommunen behöver ta hänsyn till inom vår planering och som kan träda i kraft vid höjd beredskap.

Bergs kommun arbetar kontinuerligt med planeringen för civilt försvar. Arbetet innebär bland annat att skapa en bra beredskap för kriser under fredstid som då utgör grunden för civilt försvar. Vidare ska arbete påbörjas med att skapa kommunens krigsorganisation för att säkerställa samhällsviktiga funktioner under höjd beredskap.

På MSB:s webbsida Det här är civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats. och Civilt försvar (msb.se) Länk till annan webbplats. finns mer information, bland annat om målen för det civila försvaret och vem som fattar beslut om höjd beredskap.

I Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB och SKR) regleras uppgifterna för arbetet under perioden ytterligare, läs mer här Civilt försvar, kommuner | SKR Länk till annan webbplats.

Hur ser hotet mot Sverige ut?

På Försvarsmaktens sida Säkerhetsläget i Östersjön - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om säkerhetsläget och de åtgärder som Försvarsmakten vidtar.