Krisberedskap

 • Krisledning

  Hela samhället bygger på att vi är en demokratisk rättsstat, att vi har tillgång hälso- och sjukvård, att informations- och kommunikationssystemen fungerar, att det inte blir störningar i vatten- och/eller energiförsörjningen samt att varor och tjänster kan transporteras utan avbrott. Då det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner, ska vi ha en god förmåga att hantera störningen till dess att dessa verksamheter återfår sin normala funktionalitet.

 • Hur kommunicerar kommunen under kriser?

  Under extraordinära händelser kan kommunen komma att kommunicera via vår webbplats, Facebook eller telefon.

 • Krisstöd

  När det inträffar större händelser som påverkar många i samhället både direkt och indirekt har kommunen ett ansvar att tillhandahålla krisstöd och krisstödssamordning.

 • Eleffektbrist

  Energimyndigheten arbetar tillsammans med kommuner, statliga myndigheter, länsstyrelser, privata aktörer och elnätsföretag för att planera och hantera olika situationer som kan uppstå vid elbrist. Planeringsprocessen heter Styrel, det vill säga elen styrs till de verksamheter som bedöms vara viktigast för att samhället ska fungera.

 • Trygghetspunkter

  En trygghetspunkt är en mötesplats för kommuninvånare som behöver stöd vid en kris eller andra samhällsstörningar. Arbete pågår om var trygghetspunkterna ska finnas placerade.

 • Lokal servicepunkt

  Bergs kommun har ett antal servicepunkter i kommunen. Syftet med servicepunkterna är att stärka informationen till medborgarna, skapa en mötesplats, förbättra tillgång till internet samt att förstärka befintlig servicen på orten.

 • Krisberedskapsvecka

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell informationskampanj av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig.