Toelhke, tolk

Daerpies saemietoelhkem utnedh. Jis sijhth saemiestidh dellie maahtah toelhkine tellefovnen tjïrrh soptsestidh guktie latjkenamme.

Datne aaj reaktam åtnah byjjespaehperh tjïeltese seedtedh tjaalelth saemiengïelesne

Tolk

Är du behov av samisk tolk. Om du vill tala samiska har du möjlighet till tolkning via telefon efter överenskommelse.

Du har också rättigheter att skicka handlingar till kommunen skrivna på samiska.