Hokse, viehkie jih såjhtoe - omsorg, hjälp och vård

Ovmessie jïjnje jih ovmessie aejkieh jielemisnie mijjieh almetjh dåarjegem, viehkiem jih hoksem ovmessie aatide daarpesjibie. Voeres- jih ov-vervienhoksem jih sosialedïenesjem lea dellie dutnjien.

Dïhte lea sosialedåarjoem, viehkiem psykijen ovhealsojne jallh gosse jearohke geeruvevierhtijste, dåarjege dejtie mah ålkoerijhkeste diekie båateme, nuepieh ov-vervide jih jienebe. Datne aaj raeriem åadtjoeh jielemen ovmessie deahpadimmide, vuesiehtimmien gaavhtan: provre, fuelhkiejieleme, voeresårromesijje jih juvleme.

Vyörtegs jielemem jih buerie jielemem

Guktie aktem lissiem sosialedïenesjelaakesne gelkieh gaajhkide barkijidie voereshoksesne barkedh ihke Datne åadtjoeh akten vyörtegs jielemem jieledh jih buerielaakan damtedh. Datne daajrah mij dïhte dutnjien. Dan gaavhtan lea vihkeles ahte gaajhkide barkijidie Datne voereshoksesne gaskesadth datnem dov mïeli jih dov vaajtelimmiej bïjre gïhtjieh.

Byjrehks vyörtegsvoetetjirkemh Bïerjen tjïeltesne

Darjoemoenehtsem lea nännoestamme ihke byjrehks vyörtegsvoetetjirkemh såjtoe- jih hoksesne daajroehtidh. Ahte byjrehks vyörtegsvoetetjirkemh daajroehtidh jïjtjesyjhtehts lea. Vyörtegsvoetetjirkemidie gelkieh abpe voereshoksese arrijh, gåabegh tjïelten jïjtse darjose jih jeatjah barkijidie. Tjirkemi maadtoe lea dïhte nasjonellen vyörtegsmaadtoem. Akten barkoedåehkiem ovmessie barkojste mij såjhtoe-jih hoksesne lea, aareh 2012 jaepeste barkeme ihke tjirkemidie hammoedidh mah Bïerjen tjïelte lea daajroehtamme. Barkoedåehkiem lea beavneme jih raeriestimmieh jih mïelh gåatan veedtjeme, aajne-almetjijstie, lïhkesadtjijste, barkijijstie jih almetjijstie. Barkoem lea dorjeme ahte daejtie vyörtegsvoetetjirkemidie leah dååhkasjehteme:

  • Bierjen tjïelte tjirkie ahte båeries almetjh mij viehkiem gåetesne utnieh jallh sjïere årromesijjesne leah, akten gaskesadthalmetjem åadtjoeh.
  • Bierjen tjïelte tjirkie ahte båeries almetjh mij viehkiem gåetesne utnieh jallh sjïere årromesijjesne leah, akten daaletje darjomeplaanem utnieh.
  • Bierjen tjïelte tjirkie ahte båeries almetjh mij viehkiem gåetesne utnieh jallh sjïere årromesijjesne leah, åadtjoeh naakenh lïhke jaadtoestimmesne utnedh

Vyörtegsvoetetjirkemidie aelkieh raajeste 2013-01-01 arrijh.

Tjeakome

Tjeakome lea gaajhkide barkijidie, praktikanth jih learohkh darjosne. Tjeakome lea ahte nihteme lea, ihke bïevnesh jiehtedh, njaalmeldh jallh ahte sïejhme paehperh olkese laehpien jallh jeatjah vuekesne bïevnesh laehpien.

Laejhteme/ girmeme/mïelh

Mijjese lea buerie jis dov ussjedimmieh, åssjaldahkh jallh laejhtemh åadtjobe daejredh, dïhte mijjese nuepiem vaadta mijjen darjoem bueriedidh. Jis datne mïelh gïetedallijasse åtnah jih barkojde goh SoL, HSL, LVM, LVU och LSS Bïerjen tjïeltesne, datne maahtah sjïere goerem laejhtemasse/girmemasse/mïelide nuhtjedh, dunnie goerearkivesne dunnie åelkiesbielesne.

SoL (Socialtjänstlagen (2001:453)
HSL (Hälso och sjukvårdslagen(1982:763)
LVM (Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall)
LVU (Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga)
LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.