Skïemtjijereaktah, patienträttigheter

Goh skïemtjije healsoe- jih skïemtjesåjtosne datne ovmessie reaktah åtnah mah maehtieh hijven arrijh daajhtodh.. Datne reaktah åtnah guerkiehtimmie bïevnesh dov healsoen bïjre åadtjodh jih aaj gïehtjedimmie- jih båehtjierdimmievuekiej bïjre. Datne galkh aaj bïevnesh åadtjodh gusnie datne maahtah laejhtemigujmie jårredh.

Såjhtoe jih båehtjierdimmie galkijägan dan guhkies guktie gåerede digkiedimmesne skïemtjijinie dorjesovvedh. Såemies aejkien datne aaj reaktah åtnah dov daaffam akten vielie dåakterinie digkiedidh jih akten mubpie tjielkestimmiem åadtjodh ( dagkeres ”second opinion”). Gosse jienebh båehtjierdimmie veeljemh lea datne dïhte mij galkh veeljedh, jis ih datne veeljeme nännoestimmiem laehpedh, disse mij medisinen dïedtem åtna.

Datne reaktam åtnah ijje gijhtedh båehtierdämman mij faaleme jih aaj båehtjierdimmiem orrijidh. Ij gie maehtieh datnem skïemtjegåatan tjabrehtidh jih datne maahtah skïemtjegåetiem laehpedh gosse sïjhth.

Ij gie maehtieh datnem tjabrehtidh badtjam vaeltedh. Datne reaktam åtnah skiemtjijejuornalem lohkedh jis datne sïjhth jih sisvegem dutnjien goerkelidh. Journalesne gaajhkide byjjehtimmide tjaelien, dov såjhtoen bïjre datne åadtjoeh.

Skïemtjijen kanslie

Skïemtjijemoenehtsen kansliese maahtah datne goh skiemtjije jallh lïhkesadtjem daj mïeligujmie jårredh:

  • healsoe- jih skïemtjesåjhtoem mij laantedigkeste darjoen
  • healsoe- jih skïemtjesåjhtoem mah leenen gaajhkide tjïeltide darjoen
  • healsoe – jih såjhtoem private såjhtoevedtiji luvnie mah såjhtoelatjkoem
    laantedigkine utnieh.
  • Baeniesåjhtoem misse Jïemhten leenen laantedigkiem dïedtijem åtna