Aarhskuvlh Bïerjen tjïeltesne, förskolor i Bergs kommun

Bïerjen tjïelte 11 voenine maanahoksem faala. Dejstie molsehth-laakan aarhskuvlide tjïjhtje tjïelten leah, jih dah jeatjebh darjoen jïjtsh aktesijstie. Gaajhkide aarskuvlen molsehth-laakanidie leah tjïelten gïehtjedimmien nuelesne jih ellies darjoen dejtie kvalitetkrïevide mah tjïelte nännoestamme.

Veeljemem aahrskuvleste.

Dov lea reaktah aarshskuvlem tjïeltesne veeljedh gusnie sïjhth. Dov vaajtelimmiem sjïere aarhskuvlen bïjre öörnebe jis sijjem gååvnese.

Syökemem datne goeresne darjoeh mij åelkiesbielesne menyesne gååvnese. Tjïelte luhpede sov barkoetjirkemistie ahte aarhskuvlesijjem golme askesne faalen don biejjeste syökemem sijse båateme (daamhtah sneehpebe). Menyesne dunnie garrahbielesne maahtah jienebh lohkedh dej ovmessie molsehthlaaketji bïjre aarhskuvlese mij faalen.

Daamhtah ij leah daerpies åvtevåarojne dan gaavhtan Bïerjen tjïelte maahta aarhskuvlesijjem gaajhkide maanide gaajh åenehks bïeljelimmien männgan faaledh. Jis gïetedimmiem dallah aarhskuvlesäjjan daarpesjh, gaskesadth maana-jih ööhpehtimmieåejviem.

Aarhskuvli gaahpoe-tïjjh

Aarhskuvlide tjïeltesne leah gaahpode gaskoe 06.00 jih 18.00, bene såemies byjrehks joekehts maahta årrodh.

Man jïjnjes akten aarhskuvlesijjem maaksa?

Bïerjen tjïelte jïjnjemesåasam(maksetaksam) aarhskuvlesne åtna. Menyesne dunnie åelkiesbïelesne maahtah vuejnedh guktie ulmiem lea jih man jïjnjes aktem sijjem maaksa.

Steegkeldaahksbiejjh

Aarhskuvle reaktam åtna darjoem soejkesjämman steegkedh jïjnjemes njieljie aejkieh fïerhten jaepien. Jienebh bïevnesh aarhskuvli gaahpoe-tijji bïjre vuesiehtimmiesijjide gååvnese, fïerhtene aarhskuvlese.

Beapmoeh

Aarskuvle seamma beapmoelästoem goh skuvlide dåerede. Gaajhkide beapmojde mijjen jïjtsh tjöövkesne jurjehten. Jis sjïere beapmoem daarpesj gåarede iktesth öörnedh.

Allergije

Maanide mah allergijem utnieh, rutinh gååvnese fïerhtene aarhskuvlesne.

Daam säjroem datne aaj svïenskengïelesne gaavnh.