Njåvtasovvemem jih aajhtoem lïhke relasjovnine, våld och hot i nära relationer

Dov paarrebieliem datnem tsaapma? Datne vuajnah jallh govlh ahte dov tjïdtjie tsaepmien sjädta jallh datnem aaj tsaapmah? Dov jïjtjedomtoe skaarohten mïedtes soptsestimmijste sjïdth. Datne åadtjoeh årrodh giejnie datne sïjhth? Dov paarrebieliem datnem jallh dotnen ektievoeten ekonomijem gïehtjede. Datne tjoerh provredh läjhkan gåessie ih sïjhth? Dah leah vuesehth guktie maehtieh njåvtasovvemisnie arrijh; Dïhte maahta psykijen, fysisken, aati, ekonomijen jih seksuellen njåvtasovvemem arrijh. Sïejhmes njåvtasovvemem lea gaarmanäjjaj njåvtasovvemem nyjsenäjjide.

Bïerjen tjïelte

Tjïeltesne datne maahtah Aajne (indivijde) - jih fuelhkiehoksese jårredh, 0687-16100 ihke raeriem, dåarjegem jih viehkiem åadtjodh jis datnem njåvtasovveme, njåvtasovvemem vuajneme jallh njåvtasovvemem dorjeme. Mijjieh maehtebe datnem /dijjem faaledh; Vaarjelimmies årromesijjem dallah deahpadimmesne jih krijsesoptsestimmiem maanide mah njåvtasovvemem vuajneme, goh Trappan soptsetimmiem.

Jis datne sïjhth jienebh daejredh tjïelten hoksehtimmien bïjre, jienebh bïevnesh dahkoesoejkesjisnie njåvtasovvemidie lihke relasjovnine gååvnese.

Staaren nyjsenäjjajoure

Daesnie datne gaajhkide bïevnesidie gaavnh mah datne daarpesjh ihke Staaren nyjsenäjjan jourese gaskesadtedh- aktem råajvas-staarem eah gienlaantesne. Datne dåarjegesyökije? Datnem bäjjese ringkebe jis buerie dutnjien lea. Jis ih datne mijjeste mijakt govlh, ringkh iktvielie. Såemies aejkien lea aehpie guarkedh maam jiehtien. Ij gie gan bïevnesh dov telefovnevaestiedimmesne laehpien jis ij latjkes don bïjre leah. Soptsestimmieh nyjsenäjjanjoureste iktesth ”tjeakoes nommereste” lea.

Telefovnetijjh
Öörhtjebiejjh 9-12
Däjsta-duarsta &aejlege 18-20
Telefovne: 063-13 25 00 (Telefovnevaestiedassem jis datne sïjhth bïeljelimmiem laehpedh) www.kvinnojouren.nu

Jarnge njåvtasovvemasse (CMV)

Jarnge Njåvtasovvemasse akten projekte leenesne jih dutnjien faala:
Aajne dåarjege-soptsetimmiem/raerievedtijem
Trappan-soptsestimmie-duvtijes jih viehkine maanide jih noeride mah njåvtasovvemem dååjrehtamme.

Datne maahtah jïjtje ringkedh jallh geerve almetjem datnem viehkede.
Konsultasjovnesoptsetimmie barkijidie
Gaahpode Dåastoem- däjstan 09.00-11.00, jeatjah biejjh tijjedongkemem lea.
Soptsestimmide åasehts leah jih Datne maahtah riekte jïjtje ringkedh ihke tijjem mïnnemasse dongkedh jallh telefovneraerievedtiejasse.

Datne nuepiem åtnah anonym årrodh jih ibie mijjieh naan journal tjaelebe.. Jis mijjieh govlebe ahte maanah nåakelaakan feerh, mijjieh bäjhkoehtimmiedïedtem utnebe guktie sosialedïenesjelaakesne tjåådtje.

CMV:n telefovnenommere njåvtasovvemidie; 0200-120 145 (åasehts)
Gaahpode dåastoem: Däjstan 09.00-11.00. Jeatjah tijjh tijjedongkemem
Mïnnemeadresse: Hamngatan 7

Jeatjah nommerh

Gosse ij leah kontovretijje jallh dallah feerlegisnie Ringkh 112

Bäjhkoehtimmiem dallah polijsestasjovnesne darjoeh jallh ringkh polijsem 114 14

Ringkh Skïemtjesåjhtoeraeriestimmiem 1177 jis datne såjhtoem jih båehtjierdimmiem daarpesjh

Meadtoe-ååfferejourem Staaresne 063- 51 24 00, 073- 801 45 64

Projekteåejvie Jarnge njåvtasovvemasse 063-114 32 66