Viehkiem gåetesne, hjälp i hemmet

Bïerjen tjïeltesne ovmessie dåarjegh jih hoksehtimmieh faala. Dåarjegem lea ihke nuepiem akten jïjtjemes jielemem guktie gåerede vedtedh, numhtie ahte datne maahtah gåetesne arrijh dan guhkiem guktie vaajtelh.

Gosse datne viehkiem jallh dåarjegem daarpesjh datne viehkiegïetedallijasse jårrh, mij dajvese deadta gusnie datne årroeh. Viehkiegïetedallijem datne tjïelten vikselen tjïrrh jaksh, telefovne, 0687-161 00.

Jïjnjemes viehkiegïetedallijem akten hïejmemïnnemem daajhtoen. Tjåangkosne gïetedallijem pryövoe ussjedidh man gaavhtan datne viehkiem daarpesjh, mij barkoeh datne buektedh jih dah mah eah buektedh, guktie dov sosialen viermiem vååjnoes jih man jijnjes lïhkesadtjide maehtieh datnem viehkiehtidh. Jis daerpiesvoeth lea, tjïelten dajvesåjhtere jih barkoeterapaute maehtiejägan datnem soejkesjimmine barkoej jih viehkiej mietie viehkiehtidh.

Viehkiegïetedallijem männgan akten tjïelkestimmiem dov daerpiesvoeteste daajhtoen jih nännoste mij viehkiem datne maahtah åadtjodh. Jis ih nännoestimmine fuakoes sjïdth, datne maahtah laejhtedh. Bïevnesh guktie datne klååkh datne tjaaleldh nännosetimmine åadtjoeh.

Viehkien mietie tjïehth åasam maeksedh, lohkh jienebh rubriken nuelesne: avgifter