Om tomterna och tomtkö

Bergs kommun jobbar ständigt med att ta fram nya intressanta och attraktiva områden för bostadsbebyggelse. Våra lediga tomter finns sorterade under respektive område. Om ingen av dessa tomter passar dig ta gärna en direktkontakt med oss. Detta då vi även har ett omfattande kontaktnät med andra markägare med tomtmark i attraktiva lägen i kommunen. Alternativt så ställer ni er i vår tomtkö så kontaktar vi er när det kommer ut nya lediga tomter

Om tomterna

Samtliga våra lediga tomter har vatten, avlopp och el framdraget till tomtgräns.

Det finns två el-leverantörer som verkar i Bergs kommun. BTEA och Jämtkraft, där den senare finns i området Hackås och Myrviken/Oviken, medan BTEA finns i övriga delar.

För kostnader gällande VA-anslutning, vänd dig till kommunens VA- och renhållningsbolag, Vatten och Miljöresurs. Läs mer på Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats.

Tomtkö

Är du intresserad av att köpa tomt och bygga i Bergs kommun anmäler du dig till kommunens tomtkö via vår e-tjänst.

Regler för tomtkö samt förvärv av småhustomter

1. Bergs kommun upprättar från och med 2017-08-01 kölista för sökande av
småhustomt. Sökande, som årligen förnyar sin ansökan, behåller sin plats i kön. Nya
sökanden placeras i den ordning årsavgift inkommer till tekniska enheten, Bergs
kommun.

2. Ansökan görs via e-tjänst som tillhandahålls av Bergs kommun och återfinns på
kommunens hemsida. Sökande skall via denna lämna personuppgifter för sig och
eventuell medsökande samt uppgift om på vilket område/områden småhustomt
önskas. Sökande till småhustomt skall vara fysisk person över 18 år och som inte
företräder byggintressent.

3. Sökande skall erlägga en avgift om 300 kr (inklusive moms) per påbörjat kalenderår.
Avgiften uttages från och med 2017. Köavgift återbetalas ej. Summan insättes på
bankgiro 781-2316 med text ”tomtköavgift” och ange ditt personnummer. Köplatsen
är personlig.

4. Äkta makar och sammanboende i gemensamt hushåll får endast registreras
gemensamt.

5. Efter erhållen äktenskapsskillnad eller då samlevnaden varaktigt brutits äger en av
makarna eller de sammanboende rätt att behålla sin plats i tomtkön. Vem som ska
kvarstå ska meddelas skriftligen till tekniska enheten, Bergs kommun.

6. Bergs kommun utsänder en gång årligen förnyelsemeddelande samt avgiftsavi för
kölistan. Avgiften skall inbetalas inom 30 dagar. Sökande som ej inom föreskriven tid
betalat avgiften avföres från kölistan. Sökande ansvarar själv för att meddela
adressändring eller annat som berör ansökan/köplatsen.

7. Sökande som erbjudits småhustomt tre (3) gånger men ej accepterat någon avföres
från kölistan. Sökande som antagit anvisad småhustomt avföres från kölistan.

8. Tilldelad småhustomt skall betalas med 10% av tomtens totala köpeskilling såsom
handpenning vid köpekontraktets tecknande och med återstoden vid tillträdesdagen.
Inbetalt handpenningsbelopp skall ej vara räntebärande. Därest köp ej fullföljes skall
25% av handpenningen behållas av kommunen för kostnader i ärendet.

9. Sökande som erhållit småhustomt skall påbörja byggnation för permanent
bostadsändamål inom två år (2) från tillträdesdagen. Om så inte sker äger
kommunen rätt att häva köpet och kommunen återbetalar erlagd köpeskilling, dock
ej erlagd handpenning. Före det att byggnation påbörjats erhåller köparen endast
vilande lagfart på fastigheten.

10. Köparen utfäster sig att till kommunen utge ett vite om hälften av den till kommunen
betalda köpeskillingen för den händelse köparen inom två år från tillträdesdagen
överlåter småhustomten utan kommunens godkännande.

11. Kommunstyrelsens kan efter skriftlig ansökan medge avsteg från angivna regler i
den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta, exempelvis
begäran om förtur på grund av arbetsförhållanden, begäran om tidig försäljning på
grund av ändrade bostads-, arbets- eller familjeförhållanden med mera.