Fjällgymnasiet

Onne skavla vaeriej byreskisnie

Fjällgymnasiet lea akte onne skavla 100 learohkigujmie. Ih akten onne skavlesne jeatjebi ektesne gaarvenh. Datne dovne dej dov klaassevoelpigujmie åahpenh jïh learohkigujmie jeatjah lohkehtimmieprogrammine. Smaave klaassine buerebe tïjjem fïerhten learoehkasse sjædta. Dutnjien aelhkie viehkiem lohkehtæjjeste åadtjodh jis daarpesjh. Skavlan byjreske tryjjes jïh murreds. Seadtoes jïh joeleds.

Boelhkine lohkedh

Boelhkine lohkedh sån mijjen veaksahkommes aevhkie. Datne 3-4 kuvsjh medtie 5 vahkah lohkh. Ih daarpesjh fuehpiedidh jïh bïlledh aajhpehtovvedh. Aelhkebe barkoem jaksedh darjodh jïh aasth gaajhkem guarkedh.

Gellien aejkien aktem kuvsjem galhkh gossege dejnie mubpine aalkah. Eah dah pryövah seamman aejkien båetieh dennie terminen minngiegeatjan. Gosse boelhkine lohkh dovne nuepiem jïjnjebem lïeredh badth aaj lissiedåarjoem kuvsjesne åadtjoeh.

Digitaale vierhtiejgujmie nuepiem åtnah maajeste barkedh

Mijjen daatalaakten byreskisnie mijjen kuvsjide internedtese bïejebe. Mijjieh Fronter provhkebe, akte webbsijjie, gusnie learohkh jïh lohkehtæjjah seamma saaht gusnie maehtieh ovmessie kuvsjeïebni- jïh tjaatsegigujmie barkedh mah desnie gååvnesieh.

Gaajhkh kuvsjebarkojde desnie soejkesje jïh dïsse tjaalasåvva. Daesnie nuepie dovne learohkidie jïh lohkehtæjjide maajeste barkedh jïh lohkehtæjjam iktegisth lohkehtimmesne jaksedh, vuesiehtimmien gaavhtan gosse learohkh saavremejerkesne jallh gosse daerpies hïejmesne årrodh destie lohkedh. Jis datne guhkede skavleste årroeh dellie dov lea nuepie gåeteste lohkedh. Gosse Fronter provhkebe jïh gaajhkh learohkh åadtjoeh guedtemes daatovrem löönedh datne maahtah dam dov barkoetïjjem jïjtje stuvredh.

Sjeema

Gaajhkh learohkh sjeemam utnieh gusnie barkoetïjje maam learohke mentovren ektine soejkesje. Fïerhten aereden jïh gaskebiejjien learohkh jïh mentovrh tjåanghkenieh soejkesjidh jïh vierhtiedieh Fronter tjïrrh. Sijjesne Fronter learohke fïerhten aejkien daajra gåessie dah ovmessie lohkehtimmieh juhtieh. Dan åvteste sjeemastruktuvre seammalaakan fïerhten vahkan badth sisvege måedtieleejne.

Vuejnieh veartenem Fjällgymnasiet ektine

Skavlesne Fjällgymnasiet eadtjohkelaakan barkebe learohkidie nuepiem vedtedh lohkehtimmesne jeatjah kultuvrigujmie åahpenidh dovne hïejmesijjesne jïh jeatjah laantine, dahkoe mïnnedh jïh lïerehtimmiem desnie åadtjodh. Daah minngemes jaepieh dovne Indijisnie, Rysslaantesne jïh Ecuadoresne orreme. Lohkh onne skavlesne man lea barkoesijjie abpe veartanisnie.