Enskilt vatten

Det är viktigt att du som har en egen brunn eller eget upptag av ytvatten kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Miljö- och byggavdelningen kan ge råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

Det är du själv eller samfälligheten, om ni har en sådan, som ansvarar för att ni har ett gott och hälsosamt vatten. Vi rekommenderar att dricksvattnets kvalitet kontrolleras för att säkerställa att du, din familj och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka.

Hur ofta bör vattnet i enskilda brunnar kontrolleras?

Livsmedelsverket rekommenderar:

  • vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet.
  • analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten.

Du kan ta proverna själv, men själva analysen måste alltid göras på ett ackrediterat laboratorium.

Hitta ackrediterade laboratorier via SWEDAC:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten.

Du kan hämta provflaskor på miljö- och byggkontoret i kommunhuset som ligger på Ängsmon 4 i Svenstavik. Du ansvarar själv för märkning och kostnad av provet samt att lämna in det till labbet i Östersund.

Om du misstänker att brunnen är förorenad

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt som dricksvatten, kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Läs mer om olika problem med eget vatten och troliga orsaker i vårt informationsblad Pdf, 767.3 kB.

Orenat dricksvatten från sjö eller vattendrag

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, exempelvis UV-rening, rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka.

Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.
Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd (sgu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya riktvärden för PFAS och giftiga ämnen i dricksvatten från egna brunnar

Livsmedelsverket inför nya riktvärden för PFAS samt arsenik, bly och kadmium i dricksvatten från egna brunnar. Från och med 1 juli 2024 gäller ett nytt riktvärde för fyra vanliga PFAS-ämnen i dricksvatten från egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk. Det nya värdet är satt till 4 nanogram per liter.

I Sverige förlitar sig omkring två miljoner människor helt eller delvis på dricksvatten från egna brunnar. Det är brunnsägarnas ansvar att säkerställa vattenkvaliteten, och Livsmedelsverkets riktvärden är till för att hjälpa dig att bedöma ditt vatten. Riktvärdena är vägledande och inte juridiskt bindande, till skillnad från gränsvärden för kommunalt dricksvatten.

Mer information om hittar du på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

PFAS är ett samlingsnamn för ämnen som bland annat använts i brandsläckningsskum och inom industrin. Exempel på områden där höga halter PFAS har uppmätts är brandövningsplatser och brandstationer. Läs även mer om PFAS hos Naturvårdverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Se kontaktuppgifter på sidan Kontakta miljö- och byggavdelningen.