Enskilt avlopp

Har du fastighet utanför tätbebyggt område utan möjlighet att ansluta till kommunalt, då kan du ha ett enskilt avlopp, antingen själv eller tillsammans med grannar. För att anlägga eller ändra ett enskilt avlopp behöver man göra en ansökan till Miljö och bygg.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsanläggning renar avloppsvattnet på ett bra sätt.

Du hittar våra blanketter längre ner på sidan.

Ansökan om enskilt avlopp

Kontakta en entreprenör

Välj en dokumenterat sakkunnig entreprenör som kan anlägga ett avlopp efter förutsättningarna på fastigheten. Avloppet ska klara av att rena avloppsvattnet i många år. Entreprenören ansvarar för att ha den kompetens som behövs för uppdraget.

Fyll i ansökan om enskilt avlopp

Ansök om enskilt avlopp i vår e-tjänst.

E-tjänst: Enskilt avlopp

Fyll i och skriv under ansökan och skicka in den till miljö- och byggavdelningen. Hur slamavskiljare, minireningsverk och efterföljande reningsssteg (till exempel infiltration) ska utformas kan diskuteras med entreprenören.

Tillsammans med ansökan ska även situationsplan skickas in. Situationsplan är en karta över fastigheten och intilliggande grannfastigheter. Rita in var det nya avloppet planeras att placeras. Tänk på att det kan finnas ledningar i marken att ta hänsyn till

  • Rita in den tänkta anläggningen med slamavskiljare, minireningsverk, fördelningsbrunn, infiltration och
  • plats för och avstånd för slambil vid slamtömning.
  • Markera dricksvattentäkter inom 200 meter från anläggningen.

Om slamavskiljare eller minireningsverk är tänkt att planeras inom 5 meter eller närmare grannars fastighetsgränser och 10 meter eller nämare grannars bostadshus behövs ett grannyttrande. Blanketten för grannyttrande ska fyllas i och undertecknas av grannar och skickas till miljö- och byggavdelningen.

Ofullständigt ifyllda ansökningar ger längre handläggningstid

Tänk på att fylla i all information i ansökan. Ofullständiga ansökningar behöver kompletteras. Det ger längre handläggningstid.

Provgrop och platsbesök

En provgrop på 2–2,5 meters djup eller ner till berg eller grundvatten ska grävas intill tänkt plats för det efterföljande reningssteget. Det görs för att bedöma markens genomsläpplighet samt för att se om det finns närhet till grundvatten eller berggrund. Provgropen ska stå öppen i 5 dygn innan grundvattennivån mäts för att grundvattenytan ska hinna ställa in sig på rätt nivå.

Jordprov

I provgropen tas ett jordprov några decimeter under nivån för där spridningsledningar ska ligga. Jordprovet skickas till laboratorium på siktanalys eller så gör entreprenör med kompetens ett perkolationstest på jorden, det visar markens infiltrationskapacitet. Resultatet på siktanalysen eller perkolationstestet ska skickas till miljö- och byggavdelningen.

Läs mer på Avloppsguiden. Länk till annan webbplats.

Platsbesök

Efter samråd med miljöinspektör kan ett platsbesök bokas in. Platsbesök görs som en del i bedömningen om den teknik som föreslagits passar den föreslagna platsen. Vid platsbesöket tittar man till exempel på planerad placering, avstånd till grannar och dricksvattenbrunnar samt planerad utsläppspunkt.

Vänta på beslut

Avvakta beslut från miljö- och byggavdelningen innan arbetet med att gräva och bygga avloppsanläggning börjar.

Om arbetet inleds innan beslut fattats av miljö- och byggavdelningen kan miljösanktionsavgift tas ut.

Anlägga och dokumentera

Börja anlägga avloppet när du fått beslut med godkännande om att anlägga avlopp.

Under arbetets gång tas foton på anläggningens olika delar innan den grävs över. Bilderna ska tydligt visa att anläggningen är väl utförd och visa hur avloppet är gjort.

Om något under byggprocessen gör det svårt att följa beslutet i detalj måste kontakt tas med miljö- och byggavdelningen innan arbetet går vidare.

Skicka in en entreprenörsrapport

När anläggningen är färdig skickar entreprenören in entreprenörsrapport tillsammans med fotografier från anläggandet till miljö- och byggavdelningen.

I entreprenörsrapporten beskrivs detaljerat hur anläggningen är utformad och om några avvikelser finns.

Avgift för handläggningen

Efter beslut om tillstånd skickas faktura enligt gällande taxa för enskilt avlopp

Färdig avlopssanläggning

Skulle det bli fel på avloppsanläggningen under de tio första åren på grund av att avloppet är fel utfört har entreprenören enligt konsumentköplagen tio års garanti.

Fastighetsägare är ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar enligt aktuella krav på rening. Kontrollera regelbundet att anläggningen fungerar som den ska.

Upptäcker du brister i funktionen eller vill göra ändringar på anläggningen, kontakta miljö- och byggavdelningen innan åtgärd.

Krav på avlopp med vattentoalett

Det ställs krav på ett enskild avlopp med en vattentoalett (WC) ansluten.

Det ska vara lätt att slamtömma

Väg för slambil och placering av slambrunn ska göras så att det är lätt för slambilen att komma åt slambrunnen vid tömning. Vägen ska vara 3,5 meter bred och ha 4 meter fri höjd utan grenar och liknande. Vi jobbar för att hålla avståndet mellan slambrunnen och plats för slambil inom 10 meter. Gränsen för extra debitering går dock först vid 20 meter.

Slamavskiljare

Slambrunnens volym ska anpassas efter hur många hushåll eller personekvivalenter (pe) som är påkopplade. Minsta volym för avlopp med WC är två kubikmeter, oavsett om det är fritidshus eller permanentboende. Volymen styr hur lång tid slammet i avloppsvattnet får på sig att sedimentera i slambrunnen. Större volym ger därför anläggningen en längre livslängd.

För avlopp med WC ska slambrunnen vara indelad i tre kammare eller motsvarande. Mellanväggar av trä är inte ett beständigt material och är inte godkänt att använda i en slamavskiljare.

På utloppet ska det sitta ett T-rör för att förhindra slamflykt ut till den efterföljande reningen.

Fördelningsbrunn

Efter slambrunnen ska vattnet ledas till en fördelningsbrunn. Där fördelas vattnet ut till infiltrationens spridningsledningar. Varje spridningsledning ska utgå från fördelningsbrunnen. Att dela en ledning med Y-rör eller liknande godkänns inte eftersom vattnet troligtvis inte kommer fördela sig jämnt på de olika ledningarna. Det gör det även svårare att komma åt varje ledning vid eventuell spolning.

Fördelningsbrunnen är ett perfekt sätt att själv kunna kontrollera din anläggnings funktion. Finns det slam i fördelningsbrunnen så fungerar inte slambrunnen som den ska. Skulle vattennivån stiga i fördelningsbrunnen så visar det att infiltrationen har börjat sätta igen.

Infiltration

I infiltrationen sprids avloppsvattnet ut över en större yta och kan långsamt infiltrera ner i marken. I marklagret bryter bakterier ner smittämnen och gödningsämnena kväve och fosfor reduceras. För att denna rening ska fungera får inte marken vara för tät eller för genomsläpplig. Det bästa materialet brukar finnas närmast markytan.

Under spridningsledningarna ska det vara minst 1 meter av bra jordmaterial för infiltrering. Dit får aldrig grundvattennivån komma och det får inte vara någon berggrund där. I de fall det är svårt att få till detta brukar man lösa det genom att pumpa upp vattnet till en högre nivå.

Antal och längd på spridningsledningarna ska anpassas efter hur många hushåll som är påkopplade. För ett hushåll ska spridningsledningarnas sammanlagda längd vara minst 30 meter. Det ska fördelas på minst två spridningsledningar. Men fler och kortare ledningar ger en bättre fördelning över hela infiltrationsytan än att ha få och långa ledningar.

Luftning

Att avloppsanläggningen luftas och får tillräckligt med syre är avgörande för att reningsprocessen ska fungera. Avloppsstammen inne i huset ska därför ha en luftning - utan backventil - ut genom taket. Infiltrationens spridningsledningar ska avslutas med luftningsrör.

Egenkontroll av avlopp

Livslängden på en avloppsanläggning är ungefär 15-25 år. Även om behovet av underhåll är litet så behövs det regelbundna kontroller. Detta säkerställer en lång livslängd och en problemfri drift.

Slamavskiljaren/trekammarbrunnen

Kontrollera locket och låsningen, men också inuti avskiljaren. Kontrollera att T-röret på utloppsledningen är intakt. Finns det avlagringar på brunnens väggar har det någon gång varit stopp i infiltrationen eller markbädden. Detta tyder på att den håller på att bli tät. Flytslam ska bara förekomma i den första kammaren. Om det finns flytslam i de efterföljande kamrarna behöver brunnen tömmas. Slamkakan får inte växa upp över inloppets mynning. Slarv med tömningen innebär risk att slam följer med ut i fördelningsbrunnen och till infiltrationsrören. Detta kan med tiden orsaka stopp.

Fördelningsbrunnen

En gång om året bör fördelningsbrunnen inspekteras. Kontrollera lock och låsning. I en fördelningsbrunn kan det bildas påväxt. Om det är mindre mängder kan man spola bort det men om det mycket bör man på grund av igensättningsrisken försöka samla upp det mesta och sedan spola. Mycket påväxt är en signal om att fördelningsbrunnen behöver inspekteras med tätare intervall och att slamavskiljaren behöver tömmas oftare. Kontrollera att utloppsrören från fördelningsbrunnen ligger på samma nivå så att vattnet fördelas lika i den efterföljande bädden.

Infiltrationsbädden

Spridningsledningarna kan inspekteras genom luftningsrören. För ner en käpp eller stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska. Det höga vattnet kan bero på temporär eller konstant förändring av grundvattenförhållandet. Detta måste följas upp tills dess att vattnet sjunker undan. Står det fortfarande vatten i ledningen vid normalt lågvatten, måste anläggningen dräneras eller byggas om. Kontrollera att luftningsrören och ventilationshuvarna inte är överväxta.

Markbädden

Kontrollera att utloppsbrunnens lock och låsning är intakta. Är vattnet i denna brunn oklart eller färgat och luktar? Då fungerar inte din markbädd som den ska och bör åtgärdas. För fördelningsbrunn, spridningsledning samt dräneringsledning gäller samma skötselråd som för infiltration.

Omgivningarna

Kontrollera omgivningarna runt avloppsanläggningen så att inte avloppsvatten läcker ut