Oljeavskiljare

Om det finns risk att olja från din verksamhet kan komma ut i avloppet eller dagvattennätet behövs en oljeavskiljare. Detta gäller vid bensinstationer, biltvättar, verkstäder, parkeringshus och skrotverksamhet eller liknande verksamheter.

Oljeavskiljare behövs i verksamheter där det finns risk att olja eller oljeförorenat vatten kan nå avloppet eller dagvattennätet, diken och vattendrag. Exempel på sådana verksamheter är bensinstationer, biltvättar, verkstäder, skrotverksamhet och liknande verksamheter.

För dagvatten som avleds från andra typer av verksamhetsområden och exempelvis parkeringsplatser kan annan rening behövas.

Utan oljeavskiljare kan oljan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och medföra skada.

Krav på oljeavskiljaren

Oljeavskiljaren ska uppfylla Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och:

  • vara försedd med larm kopplad till varningslampa och ljudsignal
  • vara utrustad med avstängningsfunktion
  • det ska gå att ta prov på utgående vatten

Ta hjälp av en sakkunnig konsult för att beräkna oljeavskiljarens storlek.

Installation av en oljeavskiljare är en anmälningspliktig åtgärd enligt plan- och bygglagen och ska anmälas till Miljö- och byggavdelningen.

Ta kontakt med miljö- och byggavdelningen för att göra din anmälan.

Tömning, kontroll och besiktning

Tömning ska göras efter behov av godkänd entreprenör. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm. Kontroll av olje- och slamnivå ska göras kontinuerligt, årligen, av godkänd kontrollant. Likaså behöver avskiljaren besiktigas av godkänd kontrollant vart femte år.

Du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja.

För tillsynen av miljöfarlig verksamhet tas en avgift ut enligt kommunens taxa för miljöbalken.

Läs mer om taxor och avgifter