Lokala nätverk

Företagarföreningarna utgår från olika delar i kommunen och samverkar i egna frågor. Det lokala näringslivs- och utvecklingsarbetet bedrivs i nära samarbete med företagarföreningar och företagsgrupper i kommunen för att skapa tillväxt och sysselsättning i kommunen.

Näringslivsråd

Bergs kommun har sedan 2007 inrättat ett näringslivsråd för att utöka samarbetet samt för att främja en gynnsam utvecklingsmiljö för näringslivet i Bergs kommun samt i samverkan motivera och stödja utvecklingsprojekt. Läs mer på sidan om näringslivsråd.

Svenstaviks Företagareförening

Föreningen bildades år 1989, i dag är medlemsantalet ca 60 stycken. Företagarna i Svenstavik med omnejd insåg behovet av att ena sig i en förening för att kunna utveckla och skapa en bra grund inför framtiden, genom att påverka samhällsbilden i en positiv anda och skapa en position för att kunna föra en dialog med kommunledningen. Företagarföreningen har gått in i ett nytt årtusende med kraft att fortsätta påverka och utveckla Svenstavik och Sydjämtland med fokus på nytänkande och samverkan.

Ovikenbolaget

Välkommen till Oviken och Ovikenbygden. Här skapas just nu någonting som för många kallas livskvalité. Med närheten till naturen kan vi erbjuda fjäll, djupa skogar, friskt vatten och ren luft samtidigt som vi har ett hett företagsklimat, ett engagerat föreningsliv och stora utvecklingsmöjligheter med samverkan som byggsten!

Åsarna Intresseförening

För Åsarna Intresseförening bildades 2002 genom sammanslagning av Åsarna Företagarförening och Åsarna Byaråd.

Föreningens ändamål är att vara ett samarbetsorgan för föreningar och företag, stödja föreningar och företag i kontakter med kommun och myndigheter, planera och genomföra arrangemang av gemensamt intresse som t.ex. vårstädning, valborgsfirande och julmarknad, stimulera till företagsutveckling och företagsetablering i Åsarna och södra Jämtland, ge information till och ta emot information från boende i Åsarnabygden.

Medlemmar i föreningen är i första hand föreningar och företag, som verkar i Åsarna eller de närliggande byarna Brånan, Kvarnsjö, Lillsved, Nästeln, Skalänget och Storhallen. Även enskilda personer är välkomna som medlemmar.

Företagarna

Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för 70 000 företagare har vi en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar unika medlemstjänster och förmåner.

Företagarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi finns över hela landet med 19 regionkontor och 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk.

Handelskammaren

1913 bildades en handelskammare för de båda länen Västernorrland och Jämtland. Handelskammaren Mittsverige är en av Sveriges 11 handelskamrar. Varje handelskammare är en självständig och suverän organisation.

Handelskammaren är ansluten till ICC, International Chamber of Commerce och Eurochambres. Genom ICC får Handelskammaren Mittsverige ett naturligt nätverk i 140 länder med över 12.500 kontor. Handelskammaren Mittsverige består f.n. av tre kretsar; Sundsvall och Örnsköldsvik för Västernorrland och Östersund för Jämtlands län. Huvudkontoret finns beläget i Sundsvall.

Svenskt Näringsliv

Visionen lyder: "Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd". Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Deras långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Uppdraget är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.