Kommunala föreningsbidrag

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun. Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningen.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd. Det finns också ett antal grundläggande regler och villkor som behöver uppfyllas, se mer information längre ner på denna sida. Endast kompletta ansökningar handläggs, läs därför vad som gäller för respektive bidrag nedan.

Att ansöka om bidrag

Ansökningar görs digitalt via vår e-tjänst.

Nytt från och med 6 februari 2023

Bergs kommun har beslutat sig för att öka säkerheten genom att kräva BankID vid inloggning till tjänsten e-srv. Det innebär att när ni ska nyttja tjänsten så krävs det att ni verifierar er med BankID. Efter det kommer ni få en fråga om e-post.

Ni som redan har registrerat er med en e-post använder den som ni har när ni loggar in. Skapar ni ett konto för fösta gången så väljer ni en e-post som ni kommer åt. Därefter får ni ett aktiveringsmail som ni aktiverar genom att trycka på länken i mailet ni fått.

E-tjänst: Föreningsbidrag Bergs kommunÖppnas i nytt fönster.

Hur registrerar jag min förening i E-serve?

Ni börjar med att skapa ett personkonto för den som ska administrera föreningens konto hos e-serve Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillhandahåller e-tjänsten. Den personen blir sedan huvudadministratör för föreningen. Sedan skapar ni ett konto för föreningen. Du som skapar föreningskontot blir hopkopplad med föreningens konto och huvudadministratör för det.

Ni kan vara föreningsadministratör för flera föreningar och ni kan även lägga till flera administratörer för varje förening. Så här lägger ni till ytterligare en föreningsanvändare se informationsfilm. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna som ni lägger in i ert föreningskonto ligger även till grund för kommunens föreningsregister.

Bilagor

Bilagor som ska följa med vissa ansökningar eller som ska användas för egenrapportering inför ansökan, finns att ladda ner från blankettarkivet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan blanketter hittar du under gruppen Föreningar:

 • Deltagarlista investeringsstöd
 • Handlingsplan för investeringar
 • Mall värdegrund
 • Närvarokort aktivitetsstöd
 • Verksamhetsbidrag - aktivitetsredovisning

Typer av stöd och bidrag

Drift- och underhållsbidrag

Bidraget avser att delvis täcka drift- och underhållskostnader av föreningsägda idrottsanläggningar och allmänna samlingslokaler per definition för aktiv fritid- och kulturaktiviteter i kommunen. Drift- och underhållskostnader är direkta kostnader som föreningen har för att driva anläggningen.

Bidrag

Beroende på antal sökande och ansökt totalbelopp i förhållande till kommunens budget för drift- och underhåll, utgår bidrag med upptill 30% av redovisade kostnader.

Bidrag utgår inte för

 • kommunala anläggningar.
 • inköp av inventarier, maskiner och förbrukningsmaterial.

Villkor

 1. Drift och underhållskostnaderna skall redovisas på drift och underhållskonto i bokföringen.
 2. För redovisning av kostnader krävs specificerad lista på kostnadsposter.
 3. De idrottsföreningar som är anslutna till en riksorganisation skall ha beviljats statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Övriga samlingslokaler skall ha redovisat verksamhet föregående år.

Ansökan

Senast 28 februari varje år via e-tjänst.

Extra driftstöd till föreningar med egna anläggningar

Bidraget är ett elstöd för att täcka en del av de ökade elkostnaderna under perioden november 2022 till och med april 2023. Alla kommunalt bidragsberättigade föreningar i Bergs kommun som har egen anläggning och som har en direkt elkostnad som är avgörande för föreningens verksamhet kan söka bidraget.

Bidrag

 • Föreningarna kan söka för mellanskillnaden i elkostnad mellan november 2022 till och med april 2023 och samma period år 2021/2022.
 • En förening kan få upp till hela mellanskillnaden i elkostnad i bidrag.
 • Föreningar som har haft aktiviteter under verksamhetsåret 2022 prioriteras. Aktiviteterna redovisas med aktivitet/datum.

Villkor

 1. Föreningar ska vid ansökan redovisa hur de själva har sparat in på elförbrukningen.
 2. För redovisning av kostnader krävs kopia på huvudboken för aktuella perioder.
 3. Bidraget kan inte kombineras med andra bidrag för samma ändamål.

Ansökan

Bidraget kan sökas en gång. Sista datum att söka är den 30 juni 2023 via e-tjänst.

Folkbildningsbidrag

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Bergs kommun fördelar sitt stöd utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag, med följande syften:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald, för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Villkor

 • Bidraget utgår till verksamma studieförbund inom Bergs kommun vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.
 • Bergs kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.
 • Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram ska vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt bidrag.
 • Bergs kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget.
 • Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.
 • Anslaget ska användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i huvudsak vänder sig till kommunens invånare.
 • Studieförbundet bör beakta de av Bergs kommun presenterade prioriteringar/mål för folkbildningsverksamhet i sin verksamhet.

Fördelningsmodell

Fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden bygger på den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet har fastställt, men har till viss del förenklats för att bättre passa kommunen och dess verksamhet.

Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:

 • Organisationsanslag 10 %
 • Tillgänglighetsanslag 8 %
 • Verksamhetsanslag 82 %

Organisationsbidrag

Organisationsbidraget fördelas så att hälften fördelas med lika stor del på varje studieförbund som redovisade verksamhet året före bidragsåret*. Resterande del av organisationsbidraget är rörligt och fördelas på respektive studieförbund i relation till deras andel av antalet unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet året före bidragsåret.

*Med bidragsår avses det år som studieförbund söker stöd för. Söker exempelvis studieförbundet stöd för 2020 baseras organisationsbidraget på verksamhetsstatistik från 2019.

Tillgänglighetsbidrag

Tillgänglighetsbidraget fördelas på antal studietimmar studiecirkel och annan folkbildning där någon eller några personer med funktionsnedsättning deltagit och som haft behov av förstärkta insatser. Endast verksamhet som genomförts året före bidragsåret och som medfört pedagogiska merkostnader för studieförbundet kan rapporteras som underlag.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget fördelas så att 62 % av totala anslaget fördelas med häften på antal studietimmar och häften på antal unika deltagare i studiecirklar. 5 % av totala anslaget fördelas med häften på antal studietimmar och hälften på antal unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet. 15 % av totala anslaget fördelas på antal kulturprogram. Verksamheten avser året före bidragsåret.

Redovisning

Verksamheten ska årligen redovisas både vid träffar som kommunen inbjuder till och skriftligt.

För studieförbund med verksamhet i flera kommuner ska handlingar vara så utformade att verksamheten i Bergs kommun klart kan urskiljas. Detta gäller både redovisning, verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.

Handlingar som skall medfölja ansökan

Studieförbundsavdelning som avser att erhålla kommunalt bidrag ska årligen lämna in:

 • Arbets-/verksamhetsplan för planerad verksamhet innevarande år.
 • Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för genomförd verksamhet föregående år.

Studieförbund som ej uppfyller ovanstående avstår från sin del av anslaget innevarande år. Denna del fördelas mellan övriga studieförbund.

Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan.

Ansökan

Senast 31 mars varje år via e-tjänst.

Förhandsanmälan arrangemang

Förhandsanmälan av arrangemang som förening avser söka förlustbidrag för.

Ansökan

Ska göras innan arrangemangets genomförande via e-tjänst.

Förlustbidrag

Bidraget syftar till att täcka eventuella förluster för föreningar som genomför arrangemang. Stödet kan inte kombineras med andra kommunala bidrag.

Bidrag

Bidraget är ett förlustbidrag för arrangemanget. Det skall i förväg förhandsanmälas och sedan redovisas. Uppstår en redovisad förlust utgår 80% av redovisad förlust med maximalt 5 000 kr/arrangemang.

Villkor

 • Arrangemanget skall vara skriftligen förhandsanmält till kommunen innan arrangemanget genomförs.
 • Arrangemanget skall vara öppet och tillgängligt för allmänheten.
 • Arrangören skall ta ut en skälig entré- deltagaravgift.
 • Arrangören skall avge arrangemangsrapport och ekonomisk rapport för arrangemanget.

Ansökan

Senast 14 dagar efter arrangemangets genomförande via e-tjänst.

Investeringsstöd (priolistan)

Bidraget ges till investeringar i ideella föreningsägda/arrendeavtalade idrottsanläggningar och samlingslokaler/bygdegårdar per definition i Bergs kommun. Kommunen kan ansöka om investeringar i egna kommunala anläggningar.

Föreningen ska uppvisa en handlings/utvecklingsplan för sin anläggning vid ansökan om investeringsstöd. Föreningen ska intyga att verksamhet har bedrivits i anläggningen under föregående år. Exempelvis genom ansökt aktivitetsstöd, verksamhetsbidrag eller motsvarande.

Investeringsstödet fastställs årligen av Kommunfullmäktige.

Prioriteringsordning

Prioriterade investeringsinsatser beslutas årligen politiskt utifrån följande insatser

 • Energibesparande åtgärder
 • Kommunens investeringar i egna anläggningar
 • Om- och tillbyggnad
 • Säkerhetshöjande/reparationer/lagstadgade åtgärder
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Yppersta vikt för att föreningens verksamheter ska kunna genomföras.
 • Övriga insatser

Bidrag

Bidrag ges med maximalt 80% av projektkostnaderna. Det ansökta bidragets storlek kan reduceras under beslutsprocessen. Föreningen ska kunna påvisa att övriga medfinansieringsmöjligheter har vidtagits vid Riksidrottsförbundet, Boverket, Arvsfonden eller liknande. ”Egen insats” som motprestation värderas enligt EU:s normer för eget arbete (220 kr år 2021)

Bidrag utgår till

 • Om- och tillbyggnad, reparationer samt lagstadgad anpassning.
 • Inköp av inventarier som är helt avgörande för föreningens verksamhet och genomförande.
 • Inköp av icke registreringspliktiga motordrivna redskap som exempelvis gräsklippare och maskiner för planer och spår.

Bidrag utgår inte för

 • Förbrukningsmaterial.
 • Inköp av registreringspliktiga motorfordon/redskap samt släpvagnar.
 • Drift- och underhåll och tillhörande material.

Villkor

 • Ansökt bidrag ska omfatta minst 30 000 kr och investeringen ska ha en livslängd på minst tre år enligt kommunala riktlinjer.
 • Kommunens upphandlingsregler gäller och upphandlade avtal ska användas när sådana finns.
 • De idrottsföreningar som är anslutna till en riksorganisation ska ha beviljats statligt och kommunalt aktivitetsstöd. Övriga samlingslokaler ska ha redovisat verksamhet föregående år.
 • Bergs kommun äger investeringen under avskrivningstiden (5 år) om inget annat avtalas.
 • Avtal om äganderätt efter avskrivningstiden ska upprättas.
 • Förening ansvarar fullt ut för drift och skötsel under avskrivningstiden.
 • Alla anläggningar ska uppfylla kommunens definition för en idrottsanläggning respektive samlingslokal.
 • Föreningen ska kunna intyga medfinansiering från eget arbete eller annan finansiär med minst 20% projektomslutning. Använd blanketten Deltagarlista investeringsstöd för tidsredovisning av ert eget arbete.
 • Investeringsstödet bör förbrukas under budgetåret. I annat fall ska detta meddelas kommunen i god tid, senast sista november.
 • Föreningen ska utse och namnge en projektledare eller kontaktperson som har kontroll över hela projektet.
 • Efter projektets genomförande ska föreningen lämna in en projektrapport med ekonomisk redovisning. Denna ska vara kommunen tillhanda senast 1 juli nästkommande år.

Handlingar som skall medfölja ansökan

 • Projektbeskrivning innehållande bakgrund, syfte och klara mål, kostnadskalkyler, finansiering och investeringsplan samt arbetsbeskrivning med tidsplan inklusive ritningar och eventuella tillstånd.
 • Om investeringen ingår i en flerårsplan ska handlingsplan bifogas ansökan. Finns i blankettarkivet.
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte/årsmöte som visar beslut om projektets genomförande samt vem som ansvarar för detta.
 • Äganderättshandling eller arrende/nyttjanderättsavtal intygas om föreningen inte är ägare till anläggningen.
 • Försäkringsbevis ska intygas.
 • Eventuella offerter till stöd för kostnadskalkylerna.

Beslutsprocess

 1. Senast sista februari ska ansökningarna vara kommunen tillhanda.
 2. I mars prioriteras ansökningarna.
 3. I april behandlas ansökningarna i Utvecklingsutskottet och Kommunstyrelsen fattar därefter beslut. När beslut har vunnit laga kraft meddelas detta tillsammans med riktlinjer via e-post. I vissa fall kan kompletterande handlingar efterfrågas.

Förbehåll

 • Om anläggningen överlåtes/läggs ned eller försummas inom en 10-årsperiod, eller om föreningen bryter mot villkoren för stödet, kan kommunen besluta att bidragsmottagare blir skyldig att återbetala erhållet bidrag eller del därav.
 • Föreningen åtar sig att uppfylla villkoren för bidraget.
 • Kommunen äger rätt att besöka anläggningen under projekttiden och att slutbesiktiga projektet.
 • Om föreningen vill förändra projektplanen behöver kommunen ge sitt medgivande. Om förutsättningarna för investeringen ändras på ett markant sätt, äger kommunen rätt att ompröva beslutet om bidraget.
 • Kostnaderna bör ligga på det år investeringsbidraget avser.

Ansökan

Senast 28 februari respektive år via e-tjänst.

Kommunalt aktivitetsstöd

Bidraget avser att stödja föreningens fysiska och sociala verksamheter bland medlemmar mellan 0 - 25 år, pensionärer, funktionshindrade samt nyanlända. Bidraget söks två gånger per år.

Bidrag

50 kr/godkänd sammankomst samt 30 kr/deltagare.
(beloppens storlek kan minskas beroende på antal sökande för att rymmas inom budget)

Villkor

 1. Reglerna för sammankomst är lika med kraven för att få statligt bidrag enligt Riksidrottsförbundets normer, det vill säga att aktiviteten ska vara i organiserad form med minst tre deltagare och en ledare i minst en sammanhängande timme.
 2. Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet ska alltid skicka med kopia på sin aktivitetsregistrering i Idrott Online.
 3. Övriga föreningar använder sig av närvarokort som kan laddas ner från blankettarkivet för registrering

Närvarokorten ska INTE medfölja ansökan utan arkiveras hos föreningen för eventuell stickkontroll. Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan

Ansökan

Ansökan senast 28 februari för perioden 1 juli 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Lokalbidrag

Bidraget skall delvis täcka kostnaden för skälig hyra av lokal eller anläggning. Bidraget avser hyreskostnader för stadigvarande verksamhet för de föreningar som saknar egen lokal eller bedriver hälsobefrämjande aktiviteter. Bidraget kan kombineras med kommunalt aktivitetsstöd.

Bidrag

Upp till 60% av skälig hyra, dock högst 8 000 kr/år och förening.

Bidrag utgår till föreningar

 • Som har kostnader för kontorslokal eller lokal för möten, träning och verksamhet.
 • Som behöver lämplig permanent lokal på grund av otymplig utrustning.

Bidrag utgår inte till

Föreningar som väljer egna eller kommunala lokaler.

Villkor

 1. Om det finns en föreningsägd lokal orten där aktiviteten eller verksamheten kan bedrivas ska den lokalen användas.
 2. Hyreskontrakt och verifikationer på erlagd hyreskostnad skall biläggas ansökan.

Ansökan

Kvartalsvis senast tre (3) månader efter erlagd hyra.

Lokalt lönebidrag

Detta bidrag är till för ideella föreningar som har lönebidragsanställda och därmed gör en social insats i samhället . Bidraget söks två gånger per år.

Bidrag

6 000 kr/halvår för heltidsanställd.
Beloppet regleras i förhållande till sysselsättningsgrad.

Villkor

 • Personen ska ha en lönebidragsanställning genom Arbetsförmedlingen.
 • Bidraget får ej överskrida 100% av föreningens lönekostnader.

Ansökan

Senast 28 februari för perioden 1 juli 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Verksamhetsbidrag för samlingslokaler

Bidraget vänder sig till ideella föreningar och ägare av allmänna samlingslokaler per definition i Bergs kommun.

Bidrag

150 kr/aktivitet där 50% av deltagare är över 25 år
300 kr/aktivitet där 50% av deltagare är 0 - 25 år

Bidrag utgår för

 • Aktiviteter där föreningen är arrangör eller i samverkansformer, aktiviteter där föreningen INTE tar inträde, andra föreningars föreningsmöten.
 • Träningstillfälle räknas som aktivitet.
 • Till aktiviteter där lokalägaren upplåter lokalen gratis till andra föreningars inträdesbelagda och utannonserade aktiviteter.

Bidrag utgår inte till

 • Föreningens interna möten
 • Privata sammankomster
 • Aktiviteter där föreningen tar ut hyra för lokalen eller entréavgift.

Villkor

 • Lokalen uppfyller säkerhetsföreskrifter, är försäkrad och brandsäkerhetsbesiktigad.
 • Lokalen bör vara tillgänglighetsanpassad
 • Lokalen och aktiviteterna ska vara tillgänglig för allmänheten
 • Aktiviteten måste vara organiserad 60 min och ha en ansvarig ledare på plats samt aktivera minst tre personer och dokumenteras på fastställd blankett.
 • Verksamhetsdagbok ska föras och kan laddas ner från blankettarkivet.

Verksamhetsdagbok ska INTE medfölja ansökan utan ska arkiveras hos föreningen för eventuell stickkontroll. Bergs kommun äger rätten att begära in kompletterande uppgifter som kommunen anser nödvändiga för att granska en ansökan.

Ansökan

Ansökan senast 28 februari för perioden 1juli – 31 december och senast 31 augusti för perioden 1 januari - 30 juni via e-tjänst.

Övriga bidrag - Gratis lovaktiviteter

Detta bidrag anpassas årligen efter politisk inriktning och kan sökas av föreningar som är öppna för allmänheten.

Bidraget ges till föreningar som gör särskilda insatser, aktiviteter eller annat som bedöms viktigt ur ett socialt eller folkhälsoperspektiv och som är till gagn för bygden.

Villkor 2023

 • Grundläggande regler ska uppfyllas.
 • Bidraget syftar till att stötta föreningar att skapa lovaktiviteter för unga 0-21 år och som stimulerar fysisk och social aktivitet.
 • Insatser som skapar aktiviteter som kan motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa prioriteras.
 • Bidraget kan sökas för alla slags kostnader utom för investeringar.
 • Medfinansiering är inte nödvändig.
 • En redovisning av bidraget ska göras efter avslutad aktivitet (i e-tjänsten).
 • Ansökningar hanteras löpande.

Ansökan

Senast 30 november via e-tjänst.

Villkor och regler

Allmänna villkor för kommunala bidrag

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2021 års ansökningar.

 • Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut.
 • Fördelning av anslaget mellan de olika bidragsformerna beslutas politiskt inför varje verksamhetsår.
 • Bergs kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 0 - 25 år.
 • För aktiviteter, arrangemang och möten ska föreningsägda anläggningar användas i första hand.
 • Bidragen ska vara en hjälp till självhjälp, och endast täcka en viss del av föreningens kostnader.
 • Bidrag lämnas inte för kostnader och poster som täcks av andra kommunala bidrag.
 • Föreningar i Bergs kommun får hyra kommunens lokaler till subventionerad hyra vilket räknas som ett stöd.
 • Föreningar inom religiösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighets- och ekonomiska föreningar är inte bidragsberättigade.
 • Alla bidrag prövas från fall till fall och kan reduceras eller avslås i brist av medel.
 • Bergs kommun förbehåller sig rätten att kontrollera och ha full insynsrätt i föreningen samt följa upp sökandens verksamhet och investeringar.
 • Bergs kommun kan återkalla ett beviljat bidrag och verkställa återbetalningsskyldigheten på grund av oriktiga uppgifter eller oegentligheter.
 • Bergs kommun äger rätt att kvitta eventuellt förfallna skulder mot beviljat bidrag.
 • Sökande förenings styrelsemedlemmar är personligen ansvariga för ansökans innehåll.
 • Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som inte uppfyller grundläggande regler ska kompletteras inom 14 dagar från utskick från kommunen, därefter avslås ansökan.
 • Sent inkomna ansökningar (maximalt två månader) beviljas bidrag med 50% av ordinarie bidragsnivå så länge inte budgetanslaget är förbrukat.

Grundläggande regler för sökande

Följande normer och kriterier gäller från och med 2021 och ersätter alla tidigare versioner.

Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och fördelningen mellan de olika bidragsformerna beslutas politiskt inför varje verksamhetsår.

Föreningar som söker kommunalt bidrag eller får annat kommunalt stöd ska uppfylla följande grundläggande regler.

 • Föreningen ska vara ideell med vald styrelse, antagna stadgar, inneha bankkonto, bank eller postgiro/plusgiro och sin huvudsakliga verksamhet och sitt säte i Bergs kommun samt bestå av minst tio (10) mantalsskrivna medlemmar i Bergs kommun.
 • Föreningen och verksamheten ska vara öppen för alla och det ska finnas möjlighet för alla att bli medlem, vilket ska framgå i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska alltid lämna in sina årsmöteshandlingar (dagordning, protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll) så snart årsmötet är genomfört.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera sina föreningsuppgifter snarast vid förändringar, dock minst en gång per år.
 • Föreningen är skyldig att besvara kommunens årliga enkät i syfte att utveckla föreningslivet.
 • Ansökan ska inlämnas fullständigt ifylld och signerad på anvisat formulär före fastställt senast datum.
 • Efter särskild prövning av Kommunstyrelsen kan en förening erhålla bidrag även i de fall något av kraven inte uppfylls.

Särskilda krav för Drift- och underhållsbidrag samt Investeringsstöd 

I de fall föreningen söker bidrag till Drift och underhåll eller Investeringsstöd krävs att föreningen har ägande-, arrende-, nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt på anläggningen i minst fem år. Avtal ska bifogas ansökan.

Anläggningen:

 • ska hållas i tillfredställande och funktionsdugligt skick samt vara försäkrad.
 • Ska uppfylla säkerhetsföreskrifter och vara brandsäkerhetsbesiktigad.
 • bör vara tillgänglighetsanpassad.

Rekommendationer

Följande punkter rekommenderas för att skapa en starkare förening.
OBS: För föreningar som bedriver och söker stöd för ungdomsverksamhet är dessa rekommendationer krav.

Kommunen erbjuder stöd att ta fram aktuella policys och kontinuerlig fortbildning inom områdena.

 • Föreningen ska verka för att vara jämställd och ha minst en ungdom under 25 år samt en utlandsfödd i styrelsen.
 • Föreningen ska verka för en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med kommunala målsättningar och riktlinjer.
 • Föreningen bör inneha en antagen ANDTS-policy* med åtföljande åtgärdsplan.
 • Föreningen bör inneha en antagen Värdegrundspolicy med åtföljande åtgärdsplan (kopplad till respektive riksorganisation i de fall det är aktuellt).
 • Föreningen bör inneha en antagen policy kring psykisk hälsa och åtföljande åtgärdsplan.

*ANDTS = Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Kommunens definitioner för bidrag

I en del bidrag hänvisas till olika faktauttryck som per definition. Här nedan följer förklaring till dessa.

ANDTS-policy

Bergs kommunfullmäktige har beslutat att samtliga föreningar med barn-och ungdomsverksamhet (0-25 år) som söker bidrag och stöd hos kommunen skall ha en antagen ANDTS-policy.

ANDTS-policyn skall ALLTID finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Policyn skall även innehålla konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn).

Driftkostnader

Driftskostnader är direkta kostnader som föreningen har för att driva en anläggning.

Exempel på driftskostnader är el-, vatten-, renhållning, snöröjning och försäkring.

Idrottsanläggning

Med idrottsanläggning menas en anläggning där utbildning, träning, uppvisning och tävling kan bedrivas på en begränsad yta enligt kommunens definition av en idrottsanläggning. Denna bör vara tillgänglighetsanpassad.
Kommunens antagna definition av idrottsanläggning DNR 2008/324.

Planerade investeringar

Planerade investeringar är framtida investeringsbehov som kan förutses och planeras. Detta för att behålla anläggningens funktion och standard samt att utveckla verksamheten.

För dessa kostnader söks medel bland annat från Priolistan i Bergs kommun eller/och hos andra bidragsgivare. Planerade kostnader är inköp av inventarier, maskiner, byggnationer, leder, maskin och anläggningsreparationer, omläggningar av banor/planer och stora projekt.

Samlingslokal

Enligt Boverkets definition är allmänna samlingslokaler lokaler som drivs av ideella organisationer samt hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De föreningsdrivna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Tillgänglighetsanpassning

Se Boverkets författningssamling BFS 2013:9 HIN 3

Underhållskostnader

Underhållskostnader som är återkommande underhållsinsatser vilka behövs för att anläggningens ursprungliga egenskaper och funktioner ska bevaras.

Mindre reparationer och maskinunderhåll (ej maskindelar), justeringar, utbyte, underhåll av anläggningen och saneringar. Understigande ett halvt basbelopp.

Värdegrundspolicy

Bergs kommunfullmäktige har beslutat att föreningar som söker kommunala bidrag och stöd skall ha en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrundspolicy för föreningen med en tillhörande aktuell handlingsplan för sitt arbete/verksamhet.

Handlingsplanen skall alltid finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Handlingsplanen skall även innehålla en konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn).

Här kan du ladda hem en förenklad Värdegrundspolicy Länk till annan webbplats.

Övriga kostnader

Det kan finnas andra kostnader som sökande har, dessa kostnadsslag kan tas upp i ansökan och prövas separat. Exempel på sådana kostnader är löner, målarfärg, foder, frö, gödsel, grus, telefon och internet.

Kostnader som uppstår på grund av slitage, yttre påverkan, föråldrande eller annat dylikt som kräver nyinköp ska föras till investeringar och är således inte bidragsberättigat.