Stipendier och fonder

Det finns idag ett antal fonder som Bergs kommun förvaltar och som du kan söka bidrag från.

Kulturstipendium

Kulturstipendiet, som är på 15 000 kronor, kan sökas av personer mellan 19 och 25 år för möjlighet till utveckling inom olika konstarter. Ansökan måste skrivas av den som söker stipendiet.

Ansökan till kulturstipendiet är öppen under våren.

Stiftelsen Makarna Bäckmans donationsfond

Org.nr 892600-7520

Makarna Bäckmans fond förvaltas av kommunstyrelsen i Bergs kommun. Utdelning beslutas av särskild styrelse utsedd av kommunfullmäktige.

I testamente 1917 förordnade Olof N Bäckman och hans hustru Christina att deras kvarlåtenskap skulle tillfalla Bergs kommun och bilda en fond till stöd för dess sjukstuga och vara avsedd för fattiga sjuklingar. Genom beslut av Kungl Maj:t 1944-03-24 fick fondens avkastning, intill dess en sjukstuga inom kommunen kommit till stånd, delas ut till fattiga sjuka i kommunen, vilka förut inte åtnjutit annan fattigvård än sjukvård och för vilka sjukvårdskostnaderna är betungande.

Bergs kommun anhöll 1984 att fondens avkastning skulle få delas ut till personer som på grund av sjukdom fått sin ekonomi försämrad, för kostnader för eftervård, konvalescentvård och rekreationsresor, som den sjuke annars inte skulle ha möjlighet att bekosta.

Kammarkollegiet medger att fondens årliga avkastning, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas för det föreslagna ändamålet för personer som är folkbokförda i Bergs församling.

Utdelning sker en gång per år och annonsering om ansökan görs i Bergs annonsblad.

Hälsofrämjande aktiviteter från 65 år

Syftet med fonden är att uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor. Aktiviteterna skall vända sig till dem som är 65 år och äldre.

Föreningar, intresseorganisationer och enskilda som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen kan ansöka ur fonden.

Blankett Ansökan om hälsofrämjande aktiviteter för oss över 65 år kan beställas av nämndsekreteraren.

För frågor eller ytterligare information kontakta nämndsekreteraren för vård och socialnämnden.

Utdelning sker en gång per år efter annonsering om ansökan i Bergs annonsblad och här på Bergs kommuns webbplats.