Inackorderingsbidrag

Om du är folkbokförd i Bergs kommun och studerar på gymnasiet kan du ha rätt till inackorderingsbidrag.

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingsbidrag:

 • Som regel skall du ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 3 timmar per dag.
 • Du skall vara inackorderad på studieorten.

Information gällande ansökan och bidraget

 • Ansökan sker via e-tjänst eller anvisad blankett.
 • Om eleven är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
 • Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker
  boendet.
 • Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller
  om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig
  för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som
  påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal
  gymnasieskola till fristående skola).
 • Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock utbetalning på högst 9
  månader (sep-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår senast den 30/9
  för att få bidrag from september
 • Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker.
 • Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i
  efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan
  inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas
  bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16
  oktober. Bidrag betalas ut från och med november månad.
 • Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria
  vardag.
 • Ersättning betalas endast för hel månad.
 • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning
  de kommer in

Ansökan om inackorderingsbidrag

Skicka in din ansökan via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansök om inackorderingsbidrag för gymnasieskola