Försörjningsstöd

Har du svårt med att få pengarna att räcka till? Då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd i form av så kallat försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Om du behöver hjälp för att klara viktiga utgifter som hyra, el, mat eller mediciner kan du kontakta kommunens socialtjänst.

Du kan få försörjningsstöd först när du prövat alla andra möjligheter att själv lösa din ekonomiska situation. Om du har tillgångar i form av pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar behöver du använda dem först innan du kan få försörjningsstöd. Om du har fordon, fastigheter eller liknande kan du bli tvungen att sälja dessa innan du har rätt till försörjningsstöd.

Du behöver också först söka andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, som till exempel a-kassa, alfakassa, bostadsbidrag, sjukpenning eller föräldrapenning.

Du ansöker om försörjningsstöd månadsvis och behöver därför ansöka på nytt varje månad om du behöver ekonomiskt bistånd.

Vad krävs av dig som ansöker om försörjningsstöd?

För att ha rätt till försörjningsstöd behöver du själv göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning. Beroende på din livssituation ställer kommunen olika krav på vad du behöver göra för att kunna få försörjningsstöd.

Om du är gift, har en registrerad partner eller bor tillsammans med en partner så ansöker ni om försörjningsstöd gemensamt. Den inkomst som din make, maka eller sambo har påverkar alltså din rätt till försörjningsstöd.

Om du är helt eller delvis arbetslös

Du ska aktivt söka arbete, och acceptera alla typer av lämpliga arbeten som du har möjlighet att få. Det innebär att både söka lediga tjänster som finns ute, samt att lämna intresseanmälan och ta personlig kontakt med möjliga arbetsgivare. Du ska söka arbete i hela landet.

Du ska också:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa planeringen med dem.
  • acceptera de sysselsättningsåtgärder som Arbetsförmedlingen och kommunen anvisar dig.

Om du tackar nej till ett arbete eller en sysselsättningsåtgärd kan det innebära att du inte längre har rätt till försörjningsstöd.

Om du har nedsatt arbetsförmåga

Om du på grund av exempelvis sjukdom eller andra hälsoskäl har helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga ska du visa upp ett aktuell läkarintyg som bekräftar detta. Bifoga läkarintyget i din ansökan om försörjningsstöd.

Om du är föräldraledig

Du ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan för veckans alla dagar med full ersättning om du är föräldraledig.

Om du inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska du i god tid ansöka om förskoleplats för ditt barn, så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldraledigheten är slut.

Så ansöker du om försörjningsstöd

För att ansöka kan du använda våra e-tjänster eller ansöka på papper genom att fylla i vår ansökningsblankett.

När du ansöker om försörjningsstöd behöver vi veta mer om din din ekonomiska situation. Du behöver också bifoga exempelvis hyresavi, kvitton, kontoutdrag, räkningar eller andra dokument som styrker de uppgifter du lämnar i blanketten.

Första gången du ansöker gör vi en utredning av dina ekonomiska förhållanden.

Ansök digitalt via våra e-tjänster

Du hittar e-tjänsterna på eservice.berg.se.

E-tjänst: Ansök om försörjningsstöd

När du ansöker digitalt ska du bifoga uppgifter om din ekonomiska situation och övriga uppgifter som behövs för att vi ska kunna handlägga din ansökan. På startsidan för respektive e-tjänst finns information om vilka uppgifter och handlingar du behöver ha redo när du ska göra din ansökan.

För att kunna använda tjänsten krävs att du har e-legitimation. Om du ännu inte har e-legitimation kan du besöka webbplatsen e-legitimation.se från Myndigheten för digital förvaltning, där du kan läsa mer om hur det fungerar och hur du skaffar en egen e-legitimation.

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten

Kontakta kommunen om du inte kan eller vill använda våra e-tjänster.

Om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om du lämnar oriktiga uppgifter

Läs noga igenom informationen i e-tjänsterna eller i ansökningsblanketten om vilka uppgifter du behöver bifoga i din ansökan. Om det saknas uppgifter i din ansökan kommer vi att kontakta dig för komplettering.

Du kan bli skyldig att betala tillbaka de pengar som betalats ut och även polisanmälas för misstänkt bedrägeri om du lämnar uppgifter till oss som du vet är oriktiga eller som är ofullständiga.

Vad händer med min ansökan?

Om du ansöker för första gången tar en handläggare från oss kontakt med dig för att boka in ett personligt besök.

Hur länge tar det att få beslut?

Vi försöker alltid att handlägga din ansökan så snabbt vi kan, men det kan ta upp till två veckor innan du får beslut. Observera att tiden räknas från att din ansökan är komplett.

Om du ansökt via våra e-tjänster kan du få ditt beslut direkt i Mina sidor i vår e-tjänsteplattform, det går oftast lite snabbare än om vi ska skicka ut ditt beslut med vanlig post.

Om du får avslag på din ansökan

Du har rätt att överklaga ett beslut om avslag inom tre veckor från att du mottagit beslutet. Detta kallas förvaltningsbesvär. Information om hur du överklagar finns med i det beslut du får från oss.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar till oss registreras i ett datasystem. Socialtjänsten förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en personakt. Alla uppgifter som du lämnar till socialtjänsten är skyddade av sekretesslagen. Det betyder att inga obehöriga får ta del av dem om du inte själv samtycker till det.

Du har alltid rätt att läsa de anteckningar och andra uppgifter som vi har registrerat om dig.

All personal på socialtjänsten och de politiker som ingår i kommunens vård- och socialnämnd har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Behandling av personuppgifter och GDPR i Bergs kommun

Vad händer om det blir fel?

Det är viktigt att du omgående kontaktar din handläggare på socialtjänsten om du har fått fel belopp utbetalt. Om du fått för mycket pengar är du skyldig att betala tillbaka det felaktiga beloppet.

Om det finns misstanke om felaktig utbetalning utreder vi det. Om pengar betalas ut felaktigt beslutar socialtjänsten om att du ska återbetala pengarna. Om en person medvetet lämnat fel uppgifter och socialtjänsten misstänker brott är vi också skyldiga att anmäla detta till polisen.

För att upptäcka felaktigheter kan vi också komma att granska dina tidigare ansökningar, även om du inte längre ansöker om bidrag.

Hur mycket kan jag få i försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är uppdelat i två delar, dels den så kallade riksnormen och dels så kallade skäliga kostnader vid behov. Din rätt till en skälig levnadsnivå finns inskriven i Socialtjänstlagen (SoL).

Socialtjänstlagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad är riksnorm?

Riksnormen är ett grundbegrepp vars nivå årligen fastställs av regeringen. Normen är den summa som ska räcka till hushållets vanligaste kostnader som mat, kläder, förbrukningsvaror, hygienartiklar och liknande.

Vad är skäliga kostnader vid behov?

Du kan även ansöka bistånd till annat, så kallat livsföring i övrigt. Med begreppet livsföring i övrigt eller skäliga kostnader vid behov menas det du behöver för att kunna ha en skälig levnadsnivå. Det gäller till exempel boendekostnader, arbetsresor, hemförsäkring, sjuk- och tandvård, fack och a-kasseavgifter.

När vi bedömer vad som är skäligt utgår vi från vad en låginkomsttagare i Bergs kommun normalt har råd med.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats finns ett provberäkningsverktyg där du kan göra en förenklad beräkning i för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet är ingen garanti för att du kan eller inte kan få försörjningsstöd. Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du alltid kontakta oss.

De uppgifter som du matar in i provberäkningsverktyget sparas inte i systemet.

Pprovberäkningsverktyget på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Annan hjälp som du kan få

Om du behöver hjälp med budget- och skuldrådgivning finns rådgivare tillgängliga genom Bergs kommun.

Budget- och skuldrådgivning