Urval av projektmedel

Bland de projektmedel du kan ansöka om för att utveckla din förening eller bygd är vissa så kallade EU-medel och handläggs av Jordbruksverket. Andra som hanterar projektmedel är Länsstyrelsen, Arvsfonden, Tillväxtverket m.fl. Från Boverket kan man också söka investerings- och utvecklingsbidrag för samlingslokaler.

Nedan följer ett urval av de olika projektmedlen som går att söka. Hittar du inget projektmedel som passar dig? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig vidare. Kontaktuppgifterna hittar du längre ner på sidan.

Arvsfonden

Arvsfonden har två olika stöd med lite olika inriktning:

Projektstöd

Ideella föreningar, ekonomiska föreningar (ej vinstdrivande) och stiftelser som ska driva nyskapande projektverksamhet kan beviljas pengar ur Arvsfonden. Föreningen måste ha funnits i minst ett år och kunna uppvisa stadgar och verksamhetsberättelse. Arvsfonden ger inte stöd till inköp av material. Insatsen ska också rikta sig till minst en av deras målgrupper - barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Aktiviteten ska vara nyskapande, målgruppen ska själva vara med och planera och genomföra projektet. Aktiviteten ska vara långsiktig d v s det behövs en plan för hur verksamheten ska kunna leva vidare även efter att pengarna från Arvsfonden har tagit slut. Det tar mellan 5 och 7 månader att handlägga en ansökan och man har inga särskilda ansökningstider.

Projektstöd på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokalstöd

Ideella föreningar och organisationer som funnits i minst två år kan få stödet. Det ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper, barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, ska vara med i projektet och delaktiga i planering och genomförande. Projektet ska vara nyskapande på orten och ha en plan för överlevnad även efter att stödet är slut. Ansökan kan skickas in när som helst under året. Handläggningstiden är omkring 6 månader, och beslut fattas av Arvsfondsdelegationen 6 gånger per år.

Lokalstöd på Arvsfondens hemsida Länk till annan webbplats.

Boverket

Har flera olika stöd som riktar sig till olika aktörer. De två bidrag som främst riktar sig till er i föreningar är dessa:

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler

Kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal och det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Investeringsbidrag kan sökas hos Boverket senast den 1 december varje år.

Investeringsbidrag Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Verksamhetsutvecklingsbidrag

Kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Bidraget är avsett för verksamheter och aktiviteter som särskilt riktar sig till ungdomar. Ungdomar bör själva vara delaktiga i planering och genomförande av projektet. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen. Verksamhetsutvecklingsbidraget kan sökas hos Boverket senast den 31 augusti varje år.

Verksamhetsutvecklingsbidrag på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Organisationer som kan få regionalstöd är offentliga organ, vissa organisationer från den privata sektorn (främst småföretag), universitet och högskolor, föreningar, icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer samt vissa utländska företag.

Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan olika regioner. De fokuserar sina investeringar på flera viktiga prioritetsområden (tematisk koncentration):

 • Innovation och forskning.
 • Digital agenda.
 • Stöd för små och medelstora företag.
 • En ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Europeiska regionala utvecklingsfondens hemsida Länk till annan webbplats.

Europeiska socialfonden (ESF)

Endast organisationer och företag kan söka, ej enskilda. Projektet ska genom kompetensutveckling stärka individer i och utanför arbetslivet. Medlen finns endast tillgängliga genom utlysning. Det innebär att en bestämd summa ur Socialfonden blir tillgänglig att söka för vissa teman, inom en viss tid och på vissa grunder. Vilka utlysningarna är meddelas på Socialfondens hemsida.

Europeiska socialfondens hemsida Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet består av flera olika stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. De olika projektstöden samt LEADER är de som är mest aktuella för er föreningar. Det finns flera olika projektstöd med varierande inriktning. De flesta avser stöd för olika investeringar där den gemensamma nyttan är stor men där enskilda har svårt att finansiera det själva. Nyttan av stödet ska dessutom nå fler än den som söker stödet. Nuvarande programperiod gäller för 2014-2020. Nya programperioden kommer att presenteras under våren 2023.

Projektstöd

Finns i flera olika former med olika inriktningar. Företag, organisationer eller myndigheter kan få stöd för att utveckla landsbygden. Det kan till exempel vara att investera i bredband, att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden och att investera i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Det kan också vara investeringar som ger möjligheter till rekreation för allmänheten och förbättrar möjligheten till turism. Eller för att ta fram en ny produkt, en ny metod eller process som har stor betydelse för jordbruks-, trädgårds- eller rennäringen. Innovations- och samarbetsprojekt har också möjlighet att få stöd här liksom stöd för kompetensutveckling. Löpande ansökningstid.

Projektstöd på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LEADER Grogrund

Leader Grogrund är en ideell förening som ger näring till goda idéer så att de kan växa sig starka och bärkraftiga. Har du idéer som utvecklar platser i Bergs, Härjedalens, Krokoms, Åre eller Östersunds kommuner?

Hos Leader Grogrund kan företag, föreningar och organisationer söka pengar till nytänkande projekt där samverkan, lokal förankring och engagemang står i centrum.

Leader Grogrunds hemsida Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Det är endast kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer (till exempel föreningar och enskilda) kan initiera projekt. Projekten ska vara till nytta för naturvård, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur eller tillgänglighet. Det kan t ex vara kunskapsuppbyggnad, områdesskydd, vård, förvaltning eller restaurering av områden, naturtyper och arter. Projektet genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Handläggs endast en gång per år och sista ansökningsdatum är den 1 december varje år.

Lokala naturvårdssatsningar - LONA - på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Högst prioriterat är insatser mot övergödning. LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka bidrag. Sökande kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Stödet avser framtagande av planer, information, genomförande, uppföljning och utvärdering av åtgärder.

Handläggs endast en gång per år och sista ansökningsdatum är den 28 februari varje år.
Klicka här för att komma till Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens utvecklingsbidrag

Länsstyrelsen handlägger flera olika projektmedel som syftar till att främja utveckling av verksamheter på landsbygden. Det är allt från stöd till bl a investeringar i småskalig infrastruktur, turism, natur- och kulturmiljöer, hembygdsgårdar samt fritids- och idrottsanläggningar. Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöden. Vissa av stöden går att söka under hela året, andra har ett sista datum för ansökan och några går endast att söka i samband med en utlysning. Se respektive stöd för mer information.

Stöd för landsbygdsutveckling på Länsstyrelsen Jämtlands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Postkodstiftelsen

Svenska ideella organisationer som arbetar på lokal nivå kan göra viktiga insatser för ett levande, öppet och tillgängligt samhälle. Genom små och snabba stöd till projekt i närområdet vill Postkodstiftelsen stärka gemenskapen mellan människor och bidra till ökat välbefinnande och hälsa.

Som ideell förening eller allmännyttig stiftelse finns möjligheten att söka mellan 20 000–50 000 kronor för att genomföra aktiviteter inom ramen för Grannskapsinitiativet. Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader. Det går att söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.

Grannskapsinitiativet på Postkodstiftelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet delar ut olika typer av bidrag inom kulturarvsområdet. Målet med bidraget är att uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Alla bidrag söks direkt hos Riksantikvarieämbetet utom kulturmiljövårdsanslaget som söks hos länsstyrelserna.

Två av bidragen är:

Bidrag till kulturarvsarbete - Det här är statliga medel för insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Projektet ska vara tydligt avgränsat från ordinarie verksamhet och ha ett start- och slutdatum. Bidraget kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden. Verksamheten ska vara tillgänglig för allmänheten, eller avses att bli det. Organisationen som söker ska vara stabil och ha en dokumenterad verksamhet. Sökanden måste vara en juridisk person (till exempel en ideell förening, ett aktiebolag eller en stiftelse).

Bidraget delas ut en gång per år, sista datum för ansökan brukar vara i januari varje år.

Bidrag till kulturarvsarbete på Riksantikvarieämbetets hemsida Länk till annan webbplats.

Bidrag till kulturmiljövård - Kulturmiljövårdsbidraget är statliga medel som får lämnas till kulturmiljövårdande insatser. Målet med bidraget är att det ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kulturmiljön och bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Det kan till exempel vara:

 • vård av värdefulla kulturmiljöer
 • vård av kulturlandskap och fornlämningar
 • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
 • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
 • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
 • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Bidraget kan sökas av bland annat enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Ansökan görs hos kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelses.

Kulturmiljövård på Riksantikvarieämbetets hemsida Länk till annan webbplats.

Sametinget

En del av pengarna i Landsbygdsprogrammet är avsedda för den samiska näringen och handläggs av Sametinget. Nuvarande programperiod gäller för 2014-2020 och reglerna för den beslutas av Jordbruksverket. Det handlar om olika typer av företags- och projektstöd som investeringsstöd, startstöd, livsmedelsförädling, förnybar energi och nya jobb. För de flesta stöden kan du lämna in din ansökan när du vill under året. Nya programperioden kommer att presenteras under våren 2023.

Sametingets hemsida Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsen (Nokås)

Du som äger skogsmark eller som har markägarens tillstånd kan söka stöd hos Skogsstyrelsen för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås). Syftet ska vara att utföra åtgärder i skogen som främjar naturvärden, äldre kulturmiljöer, landskapsbilden eller för rekreation och friluftsliv.

Det kan till exempel vara att sköta om natur- och kulturmiljöer, naturvårdsbränning, anläggande av grunda våtmarker, återställande av lekplatser eller ta bort vandringshinder i vattendrag, ta bort nätstängsel med en höjd av minst 160 centimeter eller för att röja, rensa upp och märka stig eller vandringsled.

Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen - Nokås - på Skogsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län

I syfte att stödja den regionala utvecklingen kan Sparbanksstiftelsen Jämtlands län ge ekonomiskt stöd till olika verksamheter i jämtlands län.

Projektstöd

Stiftelsens policy för stöd ligger till grund för återinvesteringar i Jämtlands Län. Ansökan kan ske vid två fastställda ansökningstillfällen: 1 mars och 1 september.

Kontrollera att ändamålet med ansökan stämmer med stiftelsens bidragspolicy.

Föreningsstöd

Syftet med stödet är att främja en sund och hållbar ekonomi för föreningar enligt nedan:

 • Stöd kan sökas för aktiviteter som främjar rörelse, glädje, inkludering och utveckling av verksamheten.
 • Stödet kan sökas av förening som är kund i Swedbank.
 • Stödet kan utgå med högst 7000 kr per förening och år, och i normalfallet ej 2 år i följd. Om en förening har fler sektioner så är det alltid huvudorganisationen som skall söka bidraget.
 • Ansökan skall innehålla uppgift om nuvarande styrelse och revisorer.

För att ansökan skall beaktas måste samtliga uppgifter vara ifyllda.

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtverket

Aktiebolag, ideell eller ekonomisk förening, enskilda näringsidkare samt kommuner, regioner och myndigheter kan ansöka om stöd från Tillväxtverket. Utlysningarna riktas mot specifika målgrupper och åtgärder och vad som gäller för de olika utlysningarna och när de kan sökas meddelas på Tillväxtverkets hemsida.

Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Övriga stöd

Det dyker även upp tillfälliga stöd för specifika målgrupper eller för specifika aktiviteter. På vår sida för tillfälliga utlysningar av projektmedel Öppnas i nytt fönster. kan du se vad som är aktuellt just nu. Du kan även kontakta projektadministratören så kan vi se över om det finns något som skulle passa just er projektidé.