Medborgardialog

Bergs kommun har på olika sätt arbetat med dialogmöten i olika frågor under de senaste tio åren, vilket har visat sig vara ett gott verktyg för att få bättre kunskap om medborgares och företagares förutsättningar och skapa bättre underlag till beslut.

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner och regioner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Tidigare dialogmöten i Bergs kommun visar på att det finns en stor efterfrågan och uppskattning av att medborgare och kommun träffas för att diskutera de frågor som berör kommunens utveckling.

Medborgardialogen ska, i enlighet med kommunens Tillväxtprogram, struktureras och integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.