Ansök om insatser eller stöd vid funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället.

Vem får ansöka om insatser eller stöd för funktionsnedsättning?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd. För att få stöd ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information. Det finns två lagar som reglerar stödet Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ansökan

Du som vill ha hjälp i hemmet, korttidsboende eller särskilt boende kan ansöka genom att skriva till eller prata med kommunens LSS-handläggare. Du som har god man eller förvaltare kan också samtycka till att din företrädare ansöker om insatser. Om din gode man eller förvaltare har ansökt om och fått beviljat insatser kan du när som helst avsäga dig insatserna. Är du under 18 år kan din vårdnashavare ansöka.

Det är det personliga behovet som avgör om insatsen beviljas. Vill du ha mer information, kontakta LSS-handläggaren.

Du kan skicka in din ansökan till:
Bergs kommun
Verksamhetsavdelningen
Box 73
845 21 Svenstavik

Anmälan

Om du som till exempel anhörig, närstående eller granne tycker att någon med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens handläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skriftligt och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med persone och berättar att en anmälan om behov har kommit in. Personen får frågan om hen samtycker till de behov av insatser som är föreslagna i anmälan. Alla insatser är frivilliga, personen kan tacka nej till de föreslagna insatserna.

Så sker arbetet

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras. Därefter tar en av våra handläggare vid och bedömer om de önskade insatserna ska beviljas eller inte.

Handläggning och beslut

Vi granskar ansökan och hör av oss till dig om vi behöver mer information för att kunna bedöma din ansökan. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.