Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet är till för dig som är rörelsehindrad och ger dig möjlighet att parkera närmare ditt färdmål.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • under högst 3 timmar på gågata.
  • högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Parkeringstillstånd är giltiga i högst tre år. Kom ihåg att skicka in begäran om förnyelse i god tid innan parkeringstillståndet upphör att gälla.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet. Tillståndet gäller även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer.

Ansök om parkeringstillstånd

Bifoga intyg, foto och namnteckning

För att vi ska kunna behandla din ansökan ska din ansökan även innehålla:

  • Läkarintyg
  • Foto och namnteckning

Skicka ansökan till Bergs kommun

Skicka ansökan till Bergs kommun på postadress:
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik

Handläggning av ärendet

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och tas om hand av handläggare.

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

När ansökan är komplett bör du få ett beslut inom högst 10 dagar.