Saemien voereshokse, samisk äldreomsorg

Bïerjen tjïelte tsiengelen 1:s biejjien 2010 männgan, akten saemien reeremedajve lea. Laakem nasjonellen unnebelåhkoej jih unnebelåhkoejgïelij bïjre (SFS 2009:724) seamma tijjesne faamosne sjïdtigan jih lägan numhtie, ahte aktem tjieltem akten reeremedajvesne galka hoksehtimmide jih hokside saemiengïelesne abpe tijjem jallh biehkiem voereshoksesne barkijijstie faaledh mah saemien maehtieh.

Saemien öörneme voeresårromesijjem

Treklöveresne Åsarnasne lea sjïere voeresårromesijjesne öörneme ihke saemiej daerpiesvoeth dåastoehtidh. Aktem biejjietjiehtjelem gusnie saemien daeverh jih gärjah lea öörneme. Saemien beapmoeh akten aejkien fïerhten vahkan hoksehten jih dah barkijh leah åarjelsaemien maadth-ööhpehtimmiem vaadtseme. Dah leah aaj saemien histovrijen, kultuvren jih vätnoen bïjre lohkeme.

Fïerhten vahkan akte almetje guessine voeresalmetjidie båata mij åarjelsaemien soptseste, ihke stimulansem vedtedh jih daerpiesvoetide jaksedh mah dah jiehtien gosse ietniegïelem soptsesten.

Gosse akten byjreskesne gusnie jeatjah arrijh altese ietniengïelem soptsestieh jih ektievoeten dååjrehtimmieh utnieh, gaajh buerie lea. Jih aaj dah kulturellen daeverh leah vihkeles. Daesnie datne akten byjreskem faalen gusnie gåetesne galkh damtedh.