Tjänstemannaorganisation

 • Fastighetsavdelningen

  Bergs kommun har en fastighetsavdelning som ansvarar och förvaltar både hyresfastigheter och lokaler. Våra hyresgäster är privatpersoner, företag och kommunala verksamheter.

 • HR-avdelningen

  HR-avdelningens uppdrag är att, inom tydligt definierade HR-områden, stödja Bergs kommun uppnå sina fastställda mål och säkerställa att dess verksamheter håller hög kvalitet.

 • Miljö- och byggavdelningen

  Miljö- och byggavdelningen är gemensam för Bergs och Härjedalens kommuner. Vi hanterar planfrågor, byggnadsfrågor, miljöfrågor, livsmedelsfrågor och kalkning.

 • Socialtjänst

  Avdelningen Socialtjänst omfattar enheterna myndighetsutövning och verkställighet.

 • Stabsavdelningen

  Stabsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomistyrning, stöd till den politiska processen (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utbildningsnämnd, vård- och socialnämnd, fastighetsnämnd samt utskott) inklusive sekreterarskap, utredningsstöd, ärendehantering samt medborgarservice.

 • Tillväxtavdelningen

  Tillväxtavdelningens huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktion.

 • Utbildningsavdelningen

  Utbildningsavdelningen omfattar verksamhetsområdena förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt kulturskola.

 • Verkställighet LSS

  Avdelningen Verkställighet LSS omfattar verksamheterna gruppboende, korttidsboende, daglig verksamhet, personlig assistans, elevhem för ungdomar med LSS-beslut samt övriga LSS-insatser.

 • Verkställighet Vård och omsorg

  Avdelningen Verkställighet Vård och omsorg omfattar särskilt boende, korttidsboende, hemvård, hemsjukvård, kommunrehab, demensteam och dagverksamhet.