Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som kommun­fullmäktige har beslutat ska gälla i Bergs kommun, exempelvis reglementen, föreskrifter, policydokument och strategier.

Kommunens officiella anslagstavla

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten. Samlingen uppdateras löpande.

När en kommun har fattat beslut om en ny föreskrift ska beslutsprotokollet anslås på kommunens officiella anslagstavla. Själva föreskriften ska sen publiceras på kommunens hemsida och finnas där så länge den gäller.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter Bergs kommun

Trafikföreskrifter finns även hos Transportsstyrelsen

Samtliga trafikföreskrifter gällande inom Bergs kommun finns i Transportsstyrelsens databas svensk trafikföreskriftssamling, STFS. För att söka i databasen, välj Bergs kommun och markera att du vill söka på alla år. Besök svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Policydokument

Reglementen och arbetsordning

Ägardirektiv

Strategier, planer och program