Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen omfattar verksamhetsområdena förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt kulturskola.

Utbildningschef är högst ansvarig chef. Varje verksamhetsområde har en eller flera chefsbefattningar, utifrån gällande lagstiftning, som ansvarar för en eller flera enheter.

Inom avdelningen finns även en verksamhetsutvecklare som bland annat ansvarar för det övergripande systematiska kvalitetsarbetet.