HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att, inom tydligt definierade HR-områden, stödja Bergs kommun uppnå sina fastställda mål och säkerställa att dess verksamheter håller hög kvalitet.

Avdelningen ska tydligt driva och bidra till att stärka kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare. Vidare ska HR-avdelningen verka för en sammanhållen arbetsgivarpolitik, som bidrar till att kommunen är en attraktiv arbetsgivare med nöjda och engagerade medarbetare.

HR-avdelningens arbete ska hålla hög kvalitet, baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt präglas av tydlighet, tillgänglighet och effektivitet. Detta ska säkerställas genom funktionens systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.

HR-områden

HR-avdelningen bidrar med operativt och strategiskt stöd inom nedanstående områden.

 • Arbetsmiljö.
 • Arbetsrätt.
 • Diskriminering och jämställdhet.
 • Företagshälsovård.
 • Kompetensförsörjning.
 • Kvalitets- och organisationsutveckling.
 • Lönehandläggning.
 • Lönebildning.
 • Medarbetarskap.
 • Rehabilitering.
 • Rekrytering.
 • Samverkan.
 • Stöd och förvaltning inom HR-system.

Operativt stöd inom HR

Operativt stöd innebär att HR-avdelningen bistår organisationen i uppkomna situationer som behöver hanteras med kort varsel. Stödet ges utifrån tydligt definierade, dokumenterade samt väl förankrade processer och rutiner.

Strategiskt stöd inom HR

Strategiskt stöd innebär att HR-avdelningen verkar för att organisationen har en tydlig handlingsriktning, samt goda förutsättningar att uppnå sina mål.

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete inom HR

Med kvalitet avses att HR-avdelningen uppfyller, eller helst överträffar, organisationens behov och förväntningar. Detta sker genom att avdelningen löpande utvecklar sin organisationsform och förbättrar sina arbetsmetoder.