Särskilt förordnad vårdnadshavare

När ensamkommande barn/unga beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses om föräldrarna är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden.

Om det varaktiga hindret upphör som lett till att en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts kommer den biologiska föräldern att finna att han eller hon enligt svensk lag inte längre är vårdnadshavare, till exempel om föräldrar och barn/unga återförenas i Sverige. För att återfå vårdnaden måste föräldrar väcka talan i tingsrätten enligt 6 kap. 10§ FB. Barn/ungas bästa enligt 6 kap. 2§ FB är avgörande för beslutet om föräldern skall återfå vårdnaden.

Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas (oftast i den kommun där barnet har blivit folkbokförd) som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare (sfv) skiljer sig inte nämnvärt från uppdraget som god man. Frågor som rör asylprosessen är visserligen inte längre en del av uppdraget men andra uppgifter tillkommer vilket innebär att uppdraget blir minst lika omfattande som före beslutet om permanent uppehållstillstånd.

Som särskilt tillförordnad vårdnadshavare har du samma rätt och skyldighet som en god man att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter som boende, skolgång och ekonomi. Du blir vårdnadshavare vilket är en juridisk starkare ställning än att vara i stället för en vårdnadshavare vilket du är som god man.

Vidare är det Socialtjänsten som är uppdragsgivare i den delen som rör vårdnadshavare men du blir också ställföreträdande förmyndare, med ansvar för att barn/unga får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behovet av omsorg och trygghet. Det uppdraget granskas av Överförmyndaren.

Uppdraget arvoderas på samma sätt som god man för ensamkommande barn, dvs 200 kr per timme.

Intresseanmälan - särskilt förordnad vårdnadshavare