Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden med huvudsyftet att ge tid och en trygg miljö för barnet.

Som kontaktfamilj blir du en mycket viktig resurs för barnet och dess ordinarie boende. En kontaktfamilj är en ”vanlig” familj som tar emot ett barn eller flera i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen, det handlar inte om att tillhandahålla några extraordinära "äventyr" som utflykter eller liknande, utan om vanligt familjeliv. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under till exempel en sommarvecka.

Er roll som kontaktfamilj är att ge barnet en trygg miljö. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och finnas till. Att få kontaktfamilj är en frivillig insats. Barnets livssituation ska mötas med respekt. Du ska kunna samarbeta med boendet och vara ett stöd. Kontaktfamiljen ska inte bli en konkurrent.

Innan du bestämmer dig för att bli kontaktfamilj bör du fråga dig själv om du har tid till uppdraget även på längre sikt. Barn mår bra av långsiktigt stabila relationer. Det är olämpligt att tröttna efter ett tag. Även när uppdraget officiellt har avslutats kan det vara givande för barnet att ha en fortsatt kontakt. Om du har andra familjemedlemmar i ditt hem behöver du ta hänsyn till om alla är med på att bli kontaktfamilj.

Hur blir man kontaktfamilj?

Det finns inte krav på några särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj men du bör ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. Barnet kan ha en social problematik.

Innan du kan bli kontaktperson utreder socialtjänsten i uppdragskommunen den som anmält intresse för att bli kontaktfamilje. Utredningen består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bland annat från polisen­ och socialregistret.

Socialtjänsten brukar fråga om nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, motiv till att bli kontaktfamilj, synen på barnuppfostran och inställningen till barn. Sedan försöker vi matcha dina förutsättningar och önskemål i förhållande till olika barns behov. När de funnit ett barn som vi tror passar dig får du träffa barnet.

När du blir kontaktfamilj skrivs ett avtal mellan socialtjänsten i aktuell kommun och dig. Avtalet reglerar till exempel dina åtaganden, socialtjänstens åtaganden, uppföljning, försäkringar och ersättningar.

Ekonomisk ersättning till kontaktfamiljer

Vid ett uppdrag utgår ersättning. Ersättningens storlek beror på uppdragets svårigheter och hur ofta man träffas. Ersättningen är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel som är skattefri och en arvodesdel som beskattas. Man får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor. Arvodet är lön för det uppdrag du utför och är skattepliktigt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger varje år ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Många kommuner och företag använder sig av dessa som riktlinjer när de bestämmer sina ersättningsnivåer. Du hittar årets ersättningsrekommendationer via denna länken Länk till annan webbplats.

Gör en orosanmälan om du är orolig

Om du misstänker att det barn som du är kontaktfamilj till far illa, bör du göra en så kallad orosanmälan till socialtjänsten. Hur en orosanmälan går till kan du läsa om på socialtjänstens information.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktfamilj?

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten nedan.

E-tjänst: Intresseanmälan kontaktfamilj, familjehem, jourhem eller kontaktperson