Medicinskt ansvarig sjuksköterska

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som ansvarar för att hemsjukvården är av god kvalitet och håller hög säkerhet.

MAS ansvarar för att utarbeta rutiner och riktlinjer för bland annat läkemedelshantering, delegering, dokumentation och avvikelserapportering inom kommunen. I det medicinska ansvaret ingår också att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vid händelser som kan leda till eller har lett till allvarlig skada eller sjukdom.

Har du frågor eller synpunkter på hur vården bedrivs?

Du kan kontakta MAS om du har frågor eller synpunkter på hur vården bedrivs. Använd i första hand kommunens e-tjänst för synpunkter och klagomål.

E-tjänst: Lämna synpunkter