Patientnämnden

Som patient inom hälso- och sjukvården har du vissa rättigheter som kan vara bra att känna till. Du har rätt att få begriplig information om ditt hälsotillstånd och om möjliga undersöknings- och behandlingsmetoder. Du ska även få information om vart du kan vända dig med klagomål.

Vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. I vissa fall har du också rätt att diskutera din sjukdom med ytterligare en läkare och få en andra bedömning (en så kallad second opinion). När det finns flera behandlingsalternativ är det du som ska avgöra, såvida du inte själv valt att lämna över beslutet till den som är medicinskt ansvarig.

Du har rätt att tacka nej till erbjuden behandling och att avbryta pågående behandling. Ingen kan tvinga dig att lägga in dig på sjukhus och du kan lämna sjukhuset när du vill. Du kan inte heller tvingas att ta medicin.

Du har rätt att läsa din patientjournal om du vill det, och att få innehållet förklarat för dig. I journalen noteras alla uppgifter om den vård du får.

Patientnämndens kansli

Till Patientnämndens kansli kan du som patient eller anhörig vända dig med synpunkter på:

  • hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen
  • hälso- och sjukvård som bedrivs inom länets alla kommuner
  • hälso- och sjukvård hos privata vårdgivare som har vårdavtal med regionen
  • tandvård som Region Jämtland Härjedalen ansvarar för

Är du inte nöjd med vården?

Då kan du kontakta Patientnämnden. Läs mer i broschyren Inte nöjd med vården? Pdf, 140.3 kB.

Informationsfilm från Region Jämtland Härjedalen