Guktie manne syökem, hur ansöker jag

Datne jïjtje jallh dov saadthalmetjem viehkiegïetedallijem voeres- jih ov-vervide gaskesadta. Jis datne akten saadthalmetjem åtnah akten tjaaleldh tjaatsegem (fullmaktem)krïeven.

Syökemem datne jïjtje laahpah jallh lïhkesadtjijem dam laahpa. Jis datne skïemtjegåetene leah dellie skïemtjesåjhtoebarkijidie viehkiegïetedallijem bïeljelieh.

Syökemem

Datne tjïelten viehkiegïetedallijem/LSS-gïetedallijem gaskesadth mij dov syökemem dåastohte. Datne maahtah aaj dov syökemem rïekte daase seedtedh:

Bïerjen tjïelte/Bergs kommun
Verkställighet vård och omsorg
Box 73
845 21 Svenstavik

Naemhtie barkoem deahpede

Männgan datne dov ieriem sijse seedteme, dov bäjhkoehtimmiem registreren jih diarietjaaleldh sjädta eannnan maahta akten mijjen gïetedallijasse veedtedh. Syökemen/bäjhkoehtimmien männgan, datne aktem hïejmemïnnemem akten viehkiegïetedallijijste åadtjoeh jallh akten såjhtoesoejkesjimmiem skïemtjegåetesne daajhtoen.

Akten tjïelkestimmiem daajhtoen ihke dööpmedh mij daerpiesvoeth viehkijste datne åtnah.

Tjïelkestimmesne datne gyhtjelassh dan bïjre åadtjoeh

Dov

  • sosiale situasjovne
  • årromesijjem
  • vaajtelimmieh
  • maam datne jïjtje buektedh
  • healsoem
  • barkoem jïjtjse jielemisnie
  • mij jeatjah man bïjre sïjhth soptsestidh

Gïetedallijem jih nännoestimmiem

Gïetedallijisnie naan låhkoeh sillh leah. Mijjieh ieriem geahtjedibie jih dutnjien bïeljelibie jis tjoerebe jienebh bïevnesh ierese utnedh. Gïetedallijen männgan ieriem lea nännoestämman ryöjredamme.

Nännoestimmiem laejhtedh

Jis ih leah nännoestimmine fuakoes lea mij åådtjeme lea vihkeles ahte datne reeremereaktese laajhtah. Guktie datne darjoeh tjåadtjoen dunnie tjaaleldh nännoestimmesne datne åådteme.