Mij dåarjoeh/dïenesjh gååvnese, vilka stöd och tjänster finns?

Mij dåarjege gååvnese? Man mietie maahtah syökedh?

  • hïejmedïenesje
  • voeresårromesijjem
  • vikselesåjhtoem jih åenehkstijjeårromesijjem
  • jearsoesvoetelarme
  • beapmoejoekedimmie

Mij jeatjah dåarjegem voeresalmetjidie jih lïhkesadtjide
gååvnese?

Tjieltesne akten lïhkesadtjekonsulente anhörigkonsulent mij dåarjegem faala goh aajne soptsestimmieh jih lïhkesadtjegievlieh.

Tjïelte ektiedimmesne jïjtjesyjhtehts åårganisasjovnigujmie jih voeres-siebriejgujmie barka, mah ovmessie darjomh voeresalmetjidie jih lïhkesadtjide faelieh.