Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

Inkomstuppgift behöver lämnas för familjer som berInformation gällande inkomstredovisning för avgift i förskola och fritidshem

Inkomstuppgift ska lämnas

 • när barnet får plats i förskola eller fritidshem
 • när familjens/hushållets ekonomi förändras
 • när familjen/hushållets sammansättning förändras
 • på begäran från kommunen

Inkomstuppgift lämnas via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ny inkomstuppgift för beräkning av förskole-/fritidshemsavgift

Avgiftspliktiga personer

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter med e-legitimation via e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna är det hushållet där barnet är folkbokfört som betalar avgiften. Avgiften grundas då på på hela hushållets inkomst.

Ansök om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem

Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Ansök om delning av avgift via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansöka om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 •  Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm
 • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229).

Vad räknas som ej avgiftsgrundande inkomst?

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd (f d bidragsförskott)
 • Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 • Rekryteringsbidrag
 • Socialbidrag
 • Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning
 • Etableringsersättning
 • Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag
 • Ersättning från migrationsverket

Om inkomstuppgift saknas debiteras högsta avgift enligt taxa. Observera att du kan sätta ett kryss i rutan för högsta avgift om din/er inkomst uppgår till inkomsttaket.