Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

För att avgiften för förskole- samt fritidshem ska bli rätt, behöver du som vårdnadshavare lämna in inkomstuppgifter.

Inkomstuppgift ska lämnas

 • när barnet får plats i förskola eller fritidshem
 • när familjens/hushållets ekonomi förändras
 • när familjen/hushållets sammansättning förändras
 • på begäran från kommunen

Inkomstuppgift lämnas via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ny inkomstuppgift för beräkning av förskole-/fritidshemsavgift

Avgiftspliktiga personer

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Vårdnadshavare är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter, i första hand med e-legitimation via e-tjänst. Kontakta skoladministratör om en eller båda vårdnadshavarnar saknar e-legitimation.

Bor barnet växelvis hos båda vårdnadshavarna ansvarar hushållet där barnet är folkbokfört för att avgiften blir betald. Avgiften grundas på hela hushållets inkomst där barnet är folkbokfört.

Ansök om delning av avgift för förskola samt fritidshem

Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Ansök om delning av avgift via vår e-tjänst. Kontakta skoladministratör om en eller båda vårdnadshavarnar saknar e-legitimation.

E-tjänst: Ansöka om delning av avgift för förskola och/eller fritidshem

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Graviditetspenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga mm
 • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229).

Vad räknas som ej avgiftsgrundande inkomst?

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd (f d bidragsförskott)
 • Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 • Rekryteringsbidrag
 • Socialbidrag
 • Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning
 • Etableringsersättning
 • Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, socialbidrag
 • Ersättning från migrationsverket

Högsta avgiften debiteras enligt taxa om vårdnadshavarna inte har lämnat in sina inkomstuppgifter. Du kan sätta ett kryss i rutan för högsta avgift om din eller era sammanlagda inkomster uppgår till inkomsttaket.