Samiskspråkig förskola

Barn läser bok på sydsamiska

Den 1 januari 2010 antogs i Sverige en ny lag. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) Den stärker det skydd för vårt lands historiska nationella minoriteter och deras språk som antogs av riksdagen 1999.

De nationella minoriteterna är samer (även urfolk), judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar.

De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli.

Samiska, finska och meänkieli har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska områden i Sverige, sk förvaltningsområden.

Bergs kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska och är en samisk förvaltningskommun och har därför ett särskilt ansvar för det samiska språket.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk består av ett grundskydd och ett förstärkt skydd.

Grundskydd

Minoritetslagens allmänna bestämmelser eller grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter.

Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer, som bland annat slår fast att:

  • förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag
  • kommunen har ett särskilt ansvar att skydda och främja de nationella minoritetsspråken
  • kommunen ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Förstärkt skydd gäller i förvaltningsområden och anger bland annat att:

  • Bergs kommun ska erbjuda plats i förskola som bedrivs helt eller delvis på samiska

Revitaliserig – att återta ett hotat språk

Det samiska språket som består av olika dialekter har under lång tid tappat mark i Sverige. Sydsamiska som bland annat talas inom Bergs kommun och har sitt språkområde från Västerbotten till Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan talas uppskattningssvis av 500-700 personer i Sverige. Sydsamiskan är således särskilt sårbart och riskerar att försvinna.

Det går dock att vända den pågående språkbytesprocessen och få till stånd en revitalisering av sydsamiskan. Begreppet revitalisering innebär att åtgärder vidtas så att ett hotat språk kan börja återta mark, bland annat genom att fler börjar tala det.

En effektiv revitaliseringsmetod är att ge barn möjlighet att lära sig språket – det är betydligt lättare att ta till sig ett språk i tidig ålder än som vuxen.

Bergs kommun arbetar för revitalisering av sydsamiskan. Till våra förskolor med samisktalande barn försöker vi rekrytera personal med kunskaper i samiska.