Regler, introduktion och allmän förskola

Här kan du läsa mer om villkor och regler för allmän förskola och förskola för barn under 3 år i Bergs kommun, samt inskolning, eller introduktion till förskolan.

Vilka har rätt till förskola?

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar

Barnets närvarotider baseras på vårdnadshavares arbetstid, alternativt studietid samt restid. Barn vars vårdnadshavare har oregelbunden arbetstid med ledighet minst tre vardagar i följd under en vecka har möjlighet till utökad vistelsetid utifrån barnets behov i samråd med rektor. Vårdnadshavare med nattarbete har rätt till vila inför och efter sitt nattskift. Vårdnadshavare får tillsammans med pedagoger och rektor se över vilka tider som ska gälla. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte grund för omsorg.

Barn med rätt till allmän förskola vars vårdnadshavare arbetar deltid eller studerar på deltid har rätt att nyttja platsen 15 h/v även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre. Schemat bestäms på respektive förskola och är anpassat efter bästa pedagogiska kvalitet för barnet.

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga

 Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn har rätt till verksamhet under 15 h/vecka. Vid syskons födelse gäller detta även om båda föräldrarna är hemma första tiden. Schemat bestäms på respektive förskola och är anpassat efter bästa pedagogiska kvalitet för barnet vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor. Viss hänsyn kan tas till vårdnadshavares önskemål.

Barn över tre år – Allmän förskola

Alla 3-5 åringar erbjuds allmän förskola från och med höstterminens start det år barnet fyller tre år, till och med vårterminens slut det år barnet ska börja förskoleklass. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Schemat för den allmänna förskolan bestäms på respektive förskola och är anpassat efter bästa pedagogiska kvalitet för barnet.

Allmän förskola är avgiftsfri och begränsas till skolans läsårstider. Detta innebär att ingen allmän förskola bedrivs under november-, jul-, sport-, påsk- eller sommarlov eller vid enstaka lovdagar.

Vid omsorgsbehov under lov ska detta meddelas förskolan i god tid, minst en månad i förväg och avgift betalas enligt maxtaxa.

Placering i förskola utifrån barnets eget behov

Barns som är i behov av förskoleverksamhet som stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl har enligt skollagen kap 8, 7§, efter ansökan och beslut rätt till plats i förskola.

Barnomsorg vid växelvis boende

Vårdnadshavare vars barn har växelvis boende har rätt till barnomsorg på en förskola utifrån den adress barnet är folkbokfört på. Bor barnet växelvis i två kommuner är huvudprincipen att barnet erbjuds plats i hemkommunen. Om vårdnadshavare gemensamt önskar, kan plats ansökas i annan kommun. Hemkommunen beslutar då om plats kan bekostas i mottagande kommun. Den mottagande kommunen beslutar om det finns möjlighet att ta emot barnet. Det är inte möjligt att ha plats i två kommuner.

Introduktion i förskolan

Tid för introduktion beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Överenskommelse om tider görs med ansvarig pedagog. Som vårdnadshavare deltar du under introduktionen. Avgift debiteras från första introduktionsdagen. Start för introduktion kan skjutas upp högst en månad utan att förlora platsen.

På sommaren och andra tidpunkter på året då det är färre barn på förskolorna samverkar olika förskolor med varandra. Vissa förskolor kan stängas under perioder vilket innebär att barnet erbjuds tillfällig plats på annan förskola. Det kan också var större andel vikarier som arbetar än vanligtvis. Kommunen försöker om möjligt undvika ny placering och introduktion för barn under dessa perioder.