Elevhälsa

Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling. Elevhälsan jobbar både främjande och förebyggande.

Varje skola i Bergs kommun har ett elevhälsoteam som träffas regelbundet. I kommunen finns två team, norra och södra, som är baserade på skolornas geografiska läge. Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator och specialpedagog eller speciallärare. Skolan har även möjlighet till träff med skolpsykolog och skolläkare.

Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla elever i skolan och ha ett särskilt fokus på elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Insatser kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska och psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt. All elevhälsopersonal har tystnadsplikt, sekretess.

Kontaktuppgifter till Specialpedagog eller speciallärare hittar du på respektive skolas sida.

Kontaktuppgifter till elevhälsans verksamhetschef, skolsköterskor och kuratorer

Adresser för att skicka post till skolsköterskorna

Skolkurator

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med personal i skolan. Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet har rätt att själva ta kontakt med kuratorerna. Även föräldrar kan söka hjälp för sitt barn och även för att få råd och stöd runt frågor som rör deras barn.

Skolkuratorer är en del av skolans elevhälsoteam och ser barn och ungdomar i hela deras livssituation: individuellt, i klassen, familjen och samhället. Det innebär att kuratorn tar reda på hur eleven har det på fritiden, i familjen och i skolan.

Skolkuratorerna arbetar med samtal, vägledning, råd och stöd. Fokus ligger vid att stödja elevens utveckling för att nå kunskapsmålen. Att verka för en skolmiljö som bidrar till ökat lärande, trygghet och förbättrad hälsa hos eleverna. Skolkuratorer har tystnadsplikt.

Skolkuratorn arbetar också med skolans värdegrund, exempelvis plan mot kränkande behandling, planer för ökad närvaro och krishantering.

Skolkuratorerna är också stöd för skolans personal genom handledning och konsultation.

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats (EMI) består av skolsköterska och skolläkare.

EMI är en fortsättning på BVC. I förskoleklass tar EMI över ansvaret med att följa barnets hälsoutveckling.

EMI erbjuds till alla elever från förskoleklass till gymnasiet. All verksamhet är kostnadsfri och frivillig.

EMI arbetar hälsofrämjande och hälsoförebyggande i samverkan med all personal i skolan.

Besök hos skolsköterskan och skolläkaren

Eleven kan själv uppsöka skolsköterskan. Elevhälsan kan erbjuda elever extra hälsokontroll vid behov. Vårdnadshavare är välkommen att delta vid hälso- och läkarbesök. Elevhälsan arbetar i huvudsak med förebyggande aktiviteter och hälsobesök men är även stöd för elever med hälsoproblem.

Besök till skolläkaren bokas av skolsköterskan.

Hälsosamtal och hälsobesök

Alla elever erbjuds regelbundet hälsobesök hos skolsköterskan under skoltid. Elevhälsan kan upptäcka förändringar i tillväxt, syn, hörsel, rygg och diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra barn och påverka deras psykiska hälsa.

Vårdnadshavare får meddelande om att hälsobesök kommer att ske för att kunna närvara om så önskas. Eleverna kan erbjudas tid hos skolläkaren vid behov.

Förskoleklass

 • Synkontroll och hörseltest.
 • Tillväxtkontroll
 • Hälsobesök tillsammans med elev och vårdnadshavare. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 2

 • Tillväxtkontroll som innefattar längd och vikt.
 • Vaccination mot mässing, påssjuka, röda hund.

Årskurs 4

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 5

 • Organisera och vaccinera mot HPV (humant papillomvirus). Vaccinationen omfattar två doser som ges under läsåret.

Årskurs 7

 • Kontroll av tillväxt och rygg.
 • Hälsosamtal med elev. Hälsoformulär besvaras av elev. Vårdnadshavare fyller i hälsouppgift gällande barnets hälsa.

Årskurs 8

 • Vaccination difteri, stelkramp och kikhosta.

Om grundvaccinationen av polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund inte är helt genomförd erbjuds komplettering.

Digitala formulär

Elevhälsan använder sig av digitala formulär som signeras med e-legitimation. Exempel på formulär är hälsouppgift, rekvisition av journal från föregående skola och vaccinationsmedgivande.

När formulären är aktuella att fylla i kontaktar skolsköterskan vårdnadshavare via SchoolSoft.

Adresser för att skicka post till skolsköterskorna

Till skolorna: Hackås, Kövra, Ljungdalen, Myrviken

Skolsköterska Emma Samuelsson
Myrvikens skola
Gräftåvägen 11B
845 71 Oviken

Till skolorna: Fjällgymnasiet, Klövsjö, Rätan, Svenstavik, Åsarna

Skolsköterska Emilia Wennerström
Svenstaviks skola
Box 73
84521 Svenstavik