Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk och bedrivs under samma läsårstider som grundskolan. Utbildningen omfattar minst 525 h under läsåret under maximalt 190 dagar vilket innebär en lägsta garanterad tid om ca 15 timmar per vecka.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att alla barn från höstterminen det år de fyller sex år har skolplikt på samma sätt som elever i grundskolan. Vid särskilda angelägenheter kan ledighet beviljas. En ansökan om ledighet ska alltid bedömas individuellt och med utgångspunkt i barnets bästa. Det är viktigt att barnen får en bra övergång till förskoleklassen. Det finns alltså möjligheter att vara flexibel utifrån barnets bästa när rektorn ska besluta om ledighet för en elev i förskoleklass, samtidigt som alla sexåringar ska få en likvärdig och bra grund för sin fortsatta skolgång. Rektorn behöver göra en samlad bedömning av elevens förhållanden och sitt ansvar för verksamheten när hen fattar sitt beslut.

Anvisad skola

Plats i förskoleklass tilldelas enligt kommunens upptagningsområde för anvisad skola utifrån bostadsort. Enligt skollagen har vårdnadshavare möjlighet att välja skola. Kommunen får dock frångå vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts till anvisad skola de dagar som förskoleklass anordnas. Elev som väljer annan skola än anvisad har möjlighet till det, men då gäller inte rätten till kostnadsfri skolskjuts.

Utbildningen

Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet styr verksamheten. Undervisningen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Genom lek, rörelse, skapande och praktiska arbetssätt ska elevernas förmåga att lära tillsammans med andra främjas.