Fritids, fritidshem

Två fritidsledare sitter framför tre barn och ser glada ut

Alla skolorna i kommunen erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrarnas arbete, studier eller utifrån elevens eget behov.

Ansökan och rutiner vid erbjudande av plats i fritidshem

Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola eleven är placerad.
Du som vårdnadshavare ansöker om plats via vår e-tjänst och erhåller automatiskt returkvitto/bekräftelse på mottagen ansökan inom 5 arbetsdagar där information om nästa steg beskrivs.

Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

E-tjänst: Ansöka om barnomsorg

Säg upp plats i fritidshem

Vårdnadshavare ska säga upp fritidshemsplatsen minst 2 månader innan eleven slutar. Uppsägning sker med e-legitimation via vår e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör. Avgiften betalas och platsen kan nyttjas under hela uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare säger upp en fritidshemsplats och sedan ansöker om ny plats inom tre månader får vårdnadshavare även betala för mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis sjukdom.

Vid obetald månadsavgift kan en fritidshemsplats sägas upp från kommunens sida. Vid handläggning följs särskilda rutiner vid obetalda avgifter.

E-tjänst: Säga upp barnomsorgsplats

Vilka har rätt till fritidshem?

Vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar

Alla skolorna i kommunen erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Barnets närvarotider baseras på vårdnadshavares arbetstid, alternativt studietid samt restid eller utifrån barnets eget behov.

Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte grund för omsorg.

Placering i fritidshemmet utifrån barnets eget behov

Barn som är i behov av fritidshemsverksamhet som stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl har enligt skollagen kap 14, 6§, efter beslut av rektor, rätt till plats i fritidshemmet.

Vilka har inte rätt till fritidshem?

Vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterad

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande, permitterad eller föräldraledig har inte rätt att delta i utbildningen på fritidshemmet.

Vårdnadshavare som är föräldraledig med yngre syskon

Elever vars vårdnadshavare är föräldraledig har ej rätt att delta i utbildningen på fritidshemmet.

Introduktion på fritidshemmet

Hur introduktionen ser ut kan skilja sig mellan olika fritidshem. Kontakta aktuell skola och fritidshem för ytterligare information om vad som gäller för det fritidshemmet.

Avgifter för fritidshem