Nämnder

 • Fastighetsnämnden

  Fastighetsnämnden (FN) ansvarar för kommunens fastighetsförvaltning samt lokalvårdsfrågor. Nämnden arbetar också med de övriga uppgifter som enligt lag ska göras inom ramen för nämndens ansvarsområde.

 • Miljö- och byggnämnden

  Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd (MBN) ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

 • Utbildningsnämnden

  Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt vad som i lag och förordning sägs om verksamhetsområdet.

 • Valnämnden

  Valnämnden (VN) är lokal valmyndighet. Valnämnden i Bergs kommun består av fem ledmöter och fem ersättare. Valnämnden har en sekreterare som inte är politiskt vald, utan är tjänsteperson.

 • Vård- och socialnämnden

  Vård- och socialnämnden (VSN) fullgör kommunens åtaganden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdslagen samt vad som i lag och förordning sägs om socialnämnd.

 • Överförmyndarnämnden

  Överförmyndarnämnden (ÖFN) utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden kontrollerar hur de sköter ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad.