Kommunrevisionen

Revisionens huvuduppdrag är ansvarsprövning av styrelser och nämnder.

Verksamheten som bedrivs inom styrelser och nämnders ansvarsområden ska årligen granskas och prövas för att se:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna är valda av och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Kommunrevisorerna

Kommunrevisorerna
RollNamn
OrdförandeMalin Skönström
Vice ordförandeBritt-Inger Strömkvist-Andersson

Tommy Jakobsson

Per Nauman


Torsten Medalen


Annéa Johansson
Sakkunnigt biträde KPMGMikael Lindberg

Kontakta kommunrevisorerna


Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter


Läs mer om kommunrevisionen