Mer om revisorernas uppdrag

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen, och därigenom också främja och bidra till kommunens utveckling.

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige och arbetar på fullmäktiges uppdrag. För att garantera deras opolitiska position kan revisorerna inte väljas till styrelser och nämnder. Revisorerna granskar självständigt och även om de är medlemmar i politiska partier är de partipolitiskt obundna i sitt arbete som revisorer.

Exempelvis granskar revisorerna alltid om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet överensstämmer med de mål kommunfullmäktige beslutat om.

En årlig revisionsberättelse lämnas av revisionen till kommunfullmäktige där revisorerna lämnar en samlad bedömning. Revisorerna ska i revisionsberättelsen tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas, alternativt välja att rikta anmärkning eller avstyrka att ansvarsfrihet beviljas för styrelser och nämnder samt enskilda ledamöter. Detta utgör ett underlag för fullmäktiges beslut om att bevilja eller vägra ansvarsfrihet. Om revisorerna har riktat anmärkning ska fullmäktige ta ställning till om anmärkning också ska framställas från fullmäktige. En anmärkning från revisorerna kvarstår dock alltid oavsett fullmäktiges beslut.

Även de kommunala bolagen granskas utifrån ett likartat synsätt genom utsedda lekmannarevisorer. Revision enligt aktiebolagslagen sker dock av auktoriserade revisorer.

Regelverk för revisorerna

Revisionens arbete genomförs på kommunfullmäktiges uppdrag och ska bland annat utgå från revisionsreglemente, kommunallagen och andra tillämpbara författningar samt God revisionssed inom kommunal verksamhet. Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunnigt biträde. I vår kommun är det KPMG som biträder revisorerna.