Så arbetar revisorerna

Revisionsprocessen beskriver allt utfört arbete under revisionsåret. Den innehåller tre delar – planera, granska och pröva, vilka pågår löpande och kan påverka varandra.

Revisionsprocessen pågår till dess att revisionsberättelsen är behandlad och beslut har fattats angående ansvarsfrågan.

Riskanalys

Riskanalysen är en del av planeringen där de största riskerna i verksamheten identifieras. För att avgöra vilka risker som är mest väsentliga inventeras risker ,vilket innebär att information om interna och externa faktorer som kan påverka kommunen och dess verksamheter samlas in. Därefter analyseras och bedöms riskerna utifrån deras väsentlighet. För att bedöma väsentligheten beaktas riskens sannolikhet och vad konsekvensen av den kan innebära. Utifrån genomförd riskanalys formuleras möjliga granskningsområden.

Revisionsplan

I revisionsplanen prioriteras granskningsområden för revisionsåret och andra aktiviteter, exempelvis sammanträden, utbildningar och information. I syfte att kunna hantera oförutsedda händelser kan planen ändras löpande genom att omprioriteringar görs. Revisionsplanen används av revisionen för att informera kommunfullmäktige, styrelse och nämnder om årets planerade granskningsområden. Fördjupade granskningar planeras därefter mer detaljerat i projektplaner.

Grundläggande granskning

En grundläggande granskning genomförs årligen av kommunstyrelsen och samtliga nämnder i kommunen. Den ska innehålla granskning av måluppfyllelse, ekonomisk styrning och intern kontroll i syfte att ge revisionen en stabil grund att basera bedömningar på. Den grundläggande granskningen består bl a av protokollsgenomgångar och ansvarsutövandeträffar med styrelse och nämnder.

Fördjupande granskningar

En fördjupande granskning kan genomföras i de fall där riskanalysen redovisar områden med omfattande risker där den grundläggande granskningen är otillräcklig. Dessa granskningar kan beröra utvalda nämnder eller hela kommunen, dock är de tydligt avgränsade och fokuserar på ett specifikt område eller verksamhet. Ett syfte med denna typ av granskning är att påvisa konkreta möjligheter för förbättring. Fördjupad granskning kan också avse uppföljning av en tidigare granskning.

Revisionsberättelse

Årets samlade revisionsarbete utgör underlag för revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen ska inkludera iakttagelser, bedömningar och uttalande om ansvarsfrågan. Revisorerna ska i revisionsberättelsen även informera om uppstådda hinder i revisionen och inskränkningar i granskningar som uppstått till följd av exempelvis jäv. För att skapa en tydlig helhet av revisionsåret ska revisionsberättelsen även inkludera granskningsrapporter och revisionsberättelser från kommunala företag och kommunalförbund.