Lekmannarevision i kommunala bolag

Syftet med lekmannarevision inom bolag är att granska om verksamheten lever upp till ägarens eller kommunfullmäktiges mål och beslut, verksamhetens effektivitet och intern kontroll i bolaget.

Lekmannarevisionens uppdrag kan utöver vad lagstiftning uttalar beslutas av kommunfullmäktige genom ägardirektiv. Lekmannarevisionens uppdrag är tydligt formulerat i aktiebolagslagen där det framkommer att arbetet till stor del är likt kommunens revisorer, arbetet ska genomföras med samma synsätt, principer och tillvägagångsätt som utgångspunkt och ska utgå från revisionsprocessen i god revisionssed i kommunal verksamhet.

De lekmannarevisorer som utses av kommunfullmäktige i bolag ska väljas ur gruppen kommunens revisorer. En lekmannarevisor har att avtalsbaserat civilrättsligt uppdrag och arbetet kompletterar revisionen enligt aktiebolagslagen.

Lekmannarevisionen i Bergs kommuns kommunala bolag

Bolag

Ordinarie

Suppleant

Bergs Tingslags Elektriska AB

Inga-Lis Bromée-Sjöberg

Per Nauman

BTEA Energi AB

Inga-Lis Bromée-Sjöberg

Per Nauman

Bergab AB

Malin Skönström
Inga-Lis Bromée-Sjöberg
Britt-Inger Strömkvist-Andersson

-

Bergs hyreshus AB

Inga-Lis Bromée-Sjöberg
Inga-Lis Bromée-Sjöberg

.

Vatten och miljöresurs
i Berg Härjedalen AB

Inga-Lis Bromée-Sjöberg

Britt-Inger Strömkvist-Andersson